J. C. Jacobsens arkiv

1883-01-30

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Marcus Rubin

Dokumentindhold

Om forbruget af baiersk øl i København. 

Transskription

Carlsberg 30/1-1883

Herr Cand. polit. Marcus Rubin

Idet jeg bringer min forbindtlige Tak for den mig tilstillede om Konsumen i Kbhvn, tillader jeg mig at bemærke, at jeg tvivler paa, at Forbrugen af "Baiersk" Øl er saa stort, som De antager. Der udføres nemlig saa betydelige Quantiteter deraf fra selve Bryggerierne i Faustg til hele Kjøbhvns Opland og til alle Provindserne x)  og desuden fra Aftapningsanstalterne paa Flaske til hele Landet, foruden Exporten til Udlandet, at jeg efter mit Kjendskab til Forholdene ikke kan troe, at der bliver 217,000 Tdr tilovers til Forbrugen i Kbhvn med Frederiksberg. Hvad Totalforbrugen af 220 Potter pr. Hoved, angaaer, maa jeg desuden gjøre opmærksom paa, at Halvdelen deraf er "hvidt Øl" som i Gjennemsnit neppe indeholder mere end halv saamegen Maltextract som det undergjærede og i den Henseende er meget
_________
x) denne Udførelse til Provindserne er stegen overordentlig stærkt og i stærk Progression i de sidste Aar.)

forskjelligt fra det overgjærede Øl i Tydskland, der som bekjendt og som de detaillerede, practiske Meddelelser ogsaa vise, indeholder ligesaamegen Maltextract som det undergjærede, ei at tale om det danske "Hvidtøls" næsten forsvindende Alkoholgehalt.

Med Høiagtelse ærbødigst

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Statistik, ølforbrug