J. C. Jacobsens arkiv

1871-10-01

Dokumentindhold

Udkast til partnerskabsaftale mellem J. C. Jacobsen og Erhard Kogsbølle.

Transskription


Undertegnede J. C. J og E. K. indgaaer hermed følgende Interessentskabs Contract:

Jeg J. C. J. optager fra idag Hr E. K. som activ Deeltager i Driften af mit baiersk Bryggeri Carlsberg i Valby Matr No. -No. paa følgende Betingelser:
Bryggeriet med Tilbehør af Inventarium og Besætning, der vedbliver at være min private Eiendom, vedligeholdes af mig, ligesom jeg ogsaa afholder alle Driftsudgifterne og tilveiebringer den fornødne Driftscapital. Hr K overtager derimod paa samme Maade som hidtil den specielle Ledelse af Driften og deeltager med mig i den overordnede Styrelse af hele Etablissementets Virksomhed.-
Forretningen føres herefter under Firma J. C.J. & Co og begge Deltagere ere berettigede til i alle Anliggender vedkommende Driften at underskrive dette Firmas Navn, men jeg Jacobsen er alene ansvarlig for alle Firmaets Forpligtelser.
Hr K oppebærer for sin Deeltagelse i Forretningen 200 Rdlr af hver 1000 Tdr Øl, der sælges fra Bryggeriet uden Hensyn til Overskudets Størrelse, saa at ingen Afkortning i hans Udbytte finder Sted om end Overskudet skulde synke ned under det nævnte Beløb.

Desuden oppebærer han Indtægten af Affald af Gjær, Bærme etc., ligesom hidtil og har fri Benyttelse af den Bolig han udi beboer med fri Brændsel, Vand og Gasforsyning etc.
Denne Contract er gjældende indtil 1ste October 1881 og i den Tid uopsigelig fra begge Sider.
Skulde Herr K afgaae ved Døden før mig og forinden Contracten Udløber, er denne dermed hævet, men hans Enke vedbliver i saa Fald at benytte Beboelsesleiligheden indtil næste Flyttedag og oppebærer indtil samme Tidspunct den ovenfor fastsatte Andeel i Udbyttet.-
Skulde jeg, J., derimod afgaae ved Døden forinden 1ste October 1881 overtager Hr Kogsbølle for den tilbagestaaende Contracttid hele Bryggeriets Drift i Forpagtning for en aarlig Leie af 25000 Rdlr, der betales maanedsviis ved 1/12. Desuden udreder han i Leietiden Udgifterne til Vedligeholdelsen af alle Bryggeriets Bygninger samt af Inventarium og Besætning i samme Stand, hvori de befindes ved Overtagelsen, hvorom der snarest muligt optages en Synsforretning. Fremdeles udreder han alle paa densamlede Eiendom og paa Driften hvilende Skatter og Afgifter, Brandpræmien derunder indbefattet, hvorimod Renten af den i Eiendommen staaende Prioritet er ham uvedkommende.
De Beholdninger af Øl, Byg, Malt, Humle, Steenkul, Beeg m.m., som forfindes ved min Død overtager Hr K til den

Priis hvortil de staae opførte i mine Bøger, men der gives ham 1 Aars Henstand med Betalingen deraf mod at svare 4 pct. pr A i Rente af Værdien.
Dersom Hr K skulde døe i Løbet af Leietiden, er min Søn, hvis han lever, eller Besidderen af Eiendommen berettiget til strax at indsætte en Driftsbestyrer til at lede Driften for Hr Kogsbølles boes Regning indtil den nærmest paafølgende 1ste October, hvorefter Leie Contracten er ophævet.-
Dersom min ikke Søn skulde være død naar Leietiden udløber (d 1 Oct 1871) eller dersom han ikke selv vil eller kan overtage Driften af Bryggeriet, skal Hr K være berettiget til at beholde Forpagtningen deraf paa de ovenfor anførte Betingelser saalænge han lever, uden Hensyn til om Eiendommen skulde gaae over i andre Hænder end mine Efterladtes.

Jeg K har vedtaget oven anførte Bestemmelse saavel hvad Interessentskabet, som det eventuelle Leimaal angaaer.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-008-00017, kasse F 3
Partnerskab, interessentselskab, kontrakt