J. C. Jacobsens arkiv

1882-08-12

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen forstår fultud Kogsbølles ønske om at fratræde den daglige ledelse af Alliance.

Transskription

Carlsberg 12 August 1882
 
Kjære Hr Kogsbølle,
 
Det kan aldeles ikke forundre mig, at De kan ønske, at opgive Deeltagelsen i den daglige Ledelse af Alliances Drift, da De neppe vilde kunde besørge denne Forretning paa en for Dem selv tilfredsstillende Maade, efter at De har faaet en anden Virksomhed i flere Miles Afstand fra Kjøbenhavn, men naar jeg har forudseet Dette, har jeg dog Haabet, at de ved at beholde en væsentlig Part i Alliance vilde kunne vedblive at udøve en betydelig Indflydelse paa denne Forretnings Gang.Det vil neppe forundre Dem, at jeg hverken kan kjøbe hele Alliance eller nogen Part deri og det af mange Grunde.
Jeg faaer jo nu fuld Brug baade for mine aandelige og legemlige Kræfter

saavelsom for alle de Pengemidler jeg ved Hjælp af min Credit kan opdrive hvortil kommer, at en merkantil Forretning, som Alliances, er Noget, hvortil jeg hverken har Anlæg eller Lyst og som jeg derfor ikke vilde kunde bestyre ordentligt.Naar jeg ganske flygtigt har tænkt paa, hvad jeg forleden omtalte, Muligheden af at overlade Alliance til Disposition de østlige Kjeldere paa Ny Carlsberg, har jeg dermed kun tænkt paa disse Kjelderes formodentlig hensigtsmæssige Beskaffenhed som Oplagsrum for Exportøllet, da jeg, som De veed, under ingen Omstændigheder vil have nogen personlig Deel i en Aftapningsanstalt for sædvanligt Lagerøl hvorved Carlsberg kom til at træde i Concurrence med sine egne Øltappere.
Da Exportforretningen derimod har været og fremdeles bør være disse uvedkommende og som hidtil bør drives under Bryggeriets

Medvirkning, vilde der ikke være noget til Hinder for, at denne Virksomhed kom til at staae i en mere synlig Forbindelse med Bryggeriet end hidtil, men hvorvidt de omtalte Kjeldere kunne undværes og eventuelt bringes i Forbindelse med Aftapnings og Pasteuriserings Virksomheden har jeg end ingen Forestilling om og kan ikke faae den, før jeg har overtaget Bryggeriet og gjennemtænkt Planerne for dets Anvendelse. I hvert Fald vil der gaae længere Tid hen, maaskee et heelt Aar, før jeg kan give Exportbrygningen nogen væsentlig Udvidelse.
Der bliver altsaa god Tid til at overveie alle derhen hørende Forhold.
Med venlig Hilsen til Dem og Familien

forbliver jeg
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen 
 
Maaskee sees vi imorgen hos Djørups i Farum

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Carlsberg
København
FA 2-008-00019, kasse F3
Alliance