J. C. Jacobsens arkiv

1874-4

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Japetus Steenstrup om nogle Ørstedarkivalier.

Transskription

....April 74

Kjære Ven !
Hermed sender jeg Dig de eneste Oplysninger, som findes i Archivet om Grundlaget for den omtalte "Beretning" af 1870.- x)
Iøvrigt findes der Oplysninger om Ørsteds Forfatterskab dertil m.m. i det Minoritetsnatum [?] som han afgav i Anledning af Arboretsagen i Efteraaret 1872 kort før hans Bortgang. Dette Actstykke ligger hos Prof. Lange, som i Begyndelsen af 1873 forlangte det udlaant for at imødegaae Ørsteds Udtalelse, hvilket han dog endnu ikke har gjort.-
Din hengivne

J. C. Jacobsen

Herr Etatsraad J. Steenstrup

[på langs]
'Foruden Korrespondancen i Oct Novbr 1870 see navnlig Langes Svar paa Dybdahls Angreb vedlægger jeg et Par ældre Actstykker fra 1867, som give nogen Oplysning

Fakta

Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Mæcenvirksomhed