J. C. Jacobsens arkiv

1877-04-21

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen mener, at det vil være nyttigt at sende en kunstner til Holland for at studere udsmykning af bygninger i stil med Frederiksborg Slot

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl
 
I Anledning af Deres Skrivelse maa jeg sige, at jeg selv har tænkt mig Muligheden af at det kunde være ønskeligt, at lade en yngre (eller ældre) Mand reise til Holland eller Heiligenburg for at gjøre sig fortrolig med Decorationen af Bygninger i Frederiksborgs Stiil.
Nu seer jeg at De tænker paa Fredstrup, men han er jo i Italien og det synes at ville medtage saa lang Tid, før han kommer til Heiligenburg og derfra her hjem, at jeg ikke ret indseer, hvorledes han
  
kan blive til væsenlig Nytte for det Arbeide, som særlig ligger mig paa Hjerte.- Men dersom De ikke troer, at dette Arbeide kan fremmes bedre ved at udsende en Anden og dersom De troer at Fredstrup kan blive til nogen Nytte derfor, vil jeg ikke betænke migbpaa, at efterkomme Deres Opfordring og stille 1000 Kroner til Deres Disposition i det nævnte Øiemed.
Jeg reiser i Aften og kommer først hjem d 25 Juni, men dersom De under min Fraværelse skulde ønske at disponere over de 1000 Kroner behøver De kun at sende en Begjæring
 
derom til min Bogholder og Kasserer her paa Carlsberg, Herr Bang, hvem jeg skal give den fornødne Ordre i den Henseende.
 
Med Høiagtelse Deres
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg
21/4 77
 
[utydelig tilføjelse med blyant]

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed