J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-26

Dokumentindhold

Brev til Carl Vilhelm Lange, generaldirektør for skattevæsenet, om ølbeskatning. 

Transskription

Carlsberg d 26de August 1880.


Høivelbaarne
Herr Generaldirecteur Lange.

Idet jeg fremsender de omtalte Skrifter, troer jeg at burde henlede Opmærksomheden paa nogle af de Oplysninger, som deraf kunne uddrages.
Af de forskjellige Analyser vil det sees, at Alkoholgehalten i det saakaldte baierske Øl varierer fra 2% og derunder og til 7 % og derover  og i det saakaldte hvidtøl fra 0,7 til 3,9, ja til 7%.
Heraf følger, at hvor man end vil drage en Grændselinie, vil man træffe paa Øl af begge slags, som ligger paa begge Sider af denne Grændse og saa nær derved, at der fordres en meget skarp Analyse for at bestemme om det er skattepligtigt eller ikke.
Hvor forskjellig Alkoholgehalten af det samme Øl kan være efter faa Dages Forløb, sees af Analysen! Lintners Zeitschrift for 1879 pag. 485 og hvor uberegnelig Udviklingen af Alkoholmængden er, sees bl.a. af Schultzes Afhandling fra 1876 om Indflydelsen af Gjærens Beskaffenhed.
Heraf følger, at der maa foretages daglige Analyser af det Øl, der udleveres.
Hvor upaalidelig en Analyse alene med Ebullioskopet er til Bestemmelse af Alkoholgehalten, viser Waages Afhandling af 1879 pag. 143, idet Reductionen afhænger af en ubekjendt

Størrelse, nemlig Extractmængden.
Hvor falsk Waages Forudsætning er, at Alkohol og Extract Mængden i Øl omtrent staar i et bestemt Forhold vise Analysen i 1877 pag 231 og 233, hvorefter Forholdet varierer fra 1:3,5 til 1:1,04.-
For at bestemme den variable Reduction, maa man altsaa først med en egen Analyse bestemme Extractmængden.
Vanskeligheden ved at benytte Ebullioskopet til at bestemme Alkoholgehalten i klæbrige Vædsker, som Øl, sees af Maligands Brugsanvisning, som foreskriver at søde Likørvine skulle fortyndes 4 Gange før de bringes i Ebullioskopet, hvis Resultat altså skal multipliceres med 4 og da man ikke med sikkerhed kan aflæse mindre end 1/4%, kan man ikke bestemme Alkoholgehalten skarpere end med en Heel pro Cents Mellemrum, selv forudset at Fortyndingen med Pipelten er udført med Nøiagtighed. Hvortil kommer at Vædsker, der, som Øl, ved Opkogningen danner stærk Skum, kræve en særegen Behændighed med Analysen, ligesom der ogsaa kræves stor Omhyggelighed for at iagttage det rette Moment til Aflæsningen naar Thermometret standser 2den Gang i nogle Secunder (Pohl, Denkschriften der L. L. Academie der Wissenschaften in Wien 1851) 
Disse Vanskeligheder ville bedst erfares, naar nogle Toldembedsmænd blive uddannede i Analyser af forskellige Ølsorter

Med sand Høiagtelse Deres ærbødige
J. C. Jacobsen
Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
000031960/000007644
Beskatning