J. C. Jacobsens arkiv

1865-06-03

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Laura Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen har bl.a. været til messe i Tuilerierne, mest for at se kejserinden og Kejserprinsen, og han har besøgt Versaille og set springvandene. Han har kørt med tog og beklager, at det går så stærkt.

Transskription

Paris d 3 Juni 1865!
 
Kjære Laura!
 
Da jeg paa Mandag Formiddag agter at afreise herfra og jeg imorgen ikke faaer Tid til at skrive (jeg skal nemlig først i morgen i Tuileriernes Kapel og siden til Versailles for at see de store Springvand spille), benytter jeg allerede idag et lidet Øieblik for at begynde et Brev til Dig, hvilket dog næppe bliver sluttet før paa Mandag Aften, naar jeg kommer til Caen.-Jeg troer ikke, at jeg tidligere har omtalt, at jeg her har truffet bekjendte, nemlig Assessor Petersen i Hof og Stadsretten og hans Kone, født Rothe, som vi have truffet hos Forstanderens.- Jeg søger, som du veed, ikke gjerne Landsmænd paa Reisen og Petersens følge det samme Princip, saa at det kun er tilfældigviis, at jeg nogle Gange er stødt sammen med dem, uagtet vi bor paa samme Hotel. Det er for øvrigt meget behagelige Mennesker som det har fornøei mig meget at tale med. - De vilde ligesom jeg, have reist i Torsdags eller Fredags, men opsatte det ogsaa til paa Mandag, da de reise hjem over Rhinen. De ville ogsaa til Versailles imorgen, hvor jeg maaskee træffer dem. - Jeg har igaar og idag havt travlt med at ændre min Bagage til Reisen igjennem til Normandiet og Bretagne som for en stor Deel skal skee tilvogns, hvor det er ubequemt at føre hele sin Bagage med overalt. Jeg sender derfor endeel deraf som Postgods directe til Bordeaux og fører kun det nødvendige med mig, hvortil jeg har anskaffet en mindre Kuffert. En Deel overflødige Bøger, sender jeg gjennem

en Boghandler, en af Lind's Handelsvenner, hjem Lind's Adresse, hvorom jeg har tilskrevet hamx Saa bliver jeg saameget lettere, hvilket kan gjøres nødigt, thi jeg har været altfor forsynlig og har formegen Bagage med mig. Gid Veiret nu blot maa blive godt til den forestaaende Reise og Udflugterne. Det har i den sidste Tid været meget ustadigt og Regn hører til Dagens Orden, men dette har det Gode, at Temperaturen er høist behagelig, slet ikke for varm og dog varm nok selv om Aftenen og Natten, (thi naar man kommer fra Theatret, bliver det altid over Midnat), før man kommer Hjem.- Gid vi havde saadanne Aftener i Danmark.-
Det varede noget længe, før jeg kunde (faa) fat paa nogen af de Folk, jeg søgte, men omsider lykkedes det dog, og jeg har faaet mange interessante Oplysninger, som have givet mig meget at tænke over, saa jeg undertiden falder i Staver og glemmer, at jeg er i Paris.- Jeg har tilskrevet Carl derom og fortalt ham adskilligt om mine foreløbige Planer, men jeg kommer ikke ganske paa det Rene dermed før jeg, efter at have seet mig om, kommer hertilbage og har talt med Vedkommende endnu nogle Gange.-
Da jeg forleden Dag tilskrev Rulff, meddelte jeg ham Udsættelsen af min Afreise til Mandag og bad ham i den Anledning at adressere det Brev, der der afgaaer fra Kbhvn d 5te til Rennes istedetfor til Morlaix. Skulde han ikke have faaet denne Meddelelse tidlig nok, gjør det ikke videre Skade, andet end jeg modtager Brevet et Par Dage senere, thi jeg forhører i hvert Fald paa Posthuset paa begge Steder. Da jeg
xJeg har senere bestemt mig til at lade dem og nogle andre overflødige Ting forbliver i en Pakke her i Hotellet, indtil jeg kommer her tilbage og saa selv tage dem hjem med.)

nu kommer saameget senere bort herfra end jeg havde ventet, antager jeg ikke, at der vil komme noget Brev bagefter her til Hotellet, men for en Sikkerheds Skyld giver jeg dog Værten Ordre til i saadant Fald, at sende Brevet efter mig til Brest.-
Det fornøier mig at see, at du befinder dig vel og færdes flittigt mellem Vennerne, kun Skade, at du gik Glip af Fru og Frøken Ørsteds' Selskab.- At der allerede i denne Maaned skulde komme en Mand iveien med en Slæde for Augustas Vedkommende, havde jeg ikke ventet efter Frants Ytringer til mig. Hils dem begge og lykønsk dem fra mig. Nu er det dog næsten umuligt, at Frantz, naar Alt med Guds hjælp frem, deels gaar godt, faaer Mod til at rive sig løs og opfylde sit Løfte at møde mig i Paris.- Mind ham derom. Hils Vogelius og Maria og bring min Lykønskning til Reisekrandsen. Det skrider jo fortræffeligt fremad! Han kunde have godt af at være her, der er ikke saa lidt ogsaa for ham at see. Det samme gjælder om Kogsbølle, hvem jeg tit tænker paa, og kunde ønske at vise omkring.- Ja, for hvem er der ikke noget at see i Paris? men det koster rigtignok - mange Penge og dygtig Anstrengelse, naar man vil være paa Farten og rigtig see sig om.- En Plads i Theatret (i Parquettet) koster f.Ex. 7 fr. Entreen til Stykket 2 fr; Leie af en Kikkert 2 fr., Forfriskninger 1 fr; Leie af Vogn frem og tilbage 3 à 4 fr, i alt 15-16 francs osv, osv. Men her faaerman ogsaa meget for Pengene. Forleden saae jeg paa Theatre francais paa een Aften 2 Stykker Stykker af Molière og 1 af Raime og paa Opera comique gav de forleden Aften: Regimentets Datter og Fra Diavolo. Disse gik ikke meget bedre end i sin Tid hos os; kun lidt livligere.

Politiken tænker jeg saa lidt som muligt paa, men har dog ikke ganske kunnet undgaae det, da "Spidsmusen" nogle Gange har truffet mig og fortalt mig en heel Deel, som forøvrigt var interessant nok. Han har virkelig gode Forbindelser og Adgang til paalidelige Meddelelser.- Jeg venter at have danske Blade at see inden jeg reiser, med Underretning om Valgene.x . Ifølge Telegrafdepechen synes der ikke at være foregaaet synderlig Forandring. Saa skal man til at tærske Langhalm igjen til Efteraaret! Puh det er drøit, men jeg vil ikke tænke paa det nu.-

Caen. Mandag Aften d 5 Juni
Hvilken Overgang! at komme fra det myldrende Liv i Paris til en stille Provinsby som Caen (den har dog 46,000 Indvaanere)!- Det er omtrent som naar man kommer fra Kjøbenhavn til Kjøge.- Men der kan blive Ro i disse smaae Byer til at bestille noget, d.v.s. at studere fransk, thi det kunde slet ikke gaae i Paris.- Igaar tilbragte jeg en meget behagelig Dag. Først var jeg i Tuilerierne og hørte Messen, eller rettere: saae Keiserinden og Keiserprindsen, thi det var jo derfor jeg var kommen og andet beskjæftigede jeg mig ikke med i den halve Time. Jeg havde en fortræffelig Plads og stod kun i en Alens Afstand fra hende da hun gik til og fra Messen og fik begge Gange en mild og gratieus Hilsen af hende. Hun er langt fra saa smuk, som tidligere, men Øjnene ere dog skjønne og havde et yndigt Udtryk.- Hendes Holdning og Bevægelser have ikke synderligt Majestætisk, men desmere Gratie og Elegance. Prindsen er et vakkert Barn.- Derefter tog jeg til Versailles; saae de prægtige Springvand, hørte fortræffelig Militærmusik af Garde-Zauoverne (?) mødtes flere Gange med Petersens med hvem jeg spiste til Middag og derpaa fulgte hjem til Paris.-Idag har jeg kjørt en meget smuk Vei hertil paa Jernbanen, kun Skade, at man kjører saa hurtigt!, Nu har jeg siden jeg spiste, gjennem løbet Byen paalangs og paatværs og seet de 2 bekjendte Kirker m. m. Jeg bliver her til i overmorgen.- Hils alle gode Venner, men særligt Kogsbølle, Rulff, Nicoline og Miss Rygaard fra Din hengivne Jacobsen
God Nat! Jeg er træt! P
[På langs:]
x denne har jeg nu faaet i et Brev fra M. Djørup, hvorpaa jeg skal svare ham

P. S. At jeg er fuldkommen rask, tilføjer jeg for en Ordens Skyld og for at ingen Tvivl skal opstaae.Fakta

PDF
Brev
Dansk
Paris
FA 2-021-00050
Rejsebrev, rejsebreve