J. C. Jacobsens arkiv

1878-06-02

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Madvig om tillæget til Carlsbergfondets statutter.

Transskription

Høivelbaarne
Herr Konferensraad Madvig

I Anledning af det hermed tilbage følgende Udkast til Tillæg til Carlsberg Fondets Statuter, ved hvilket jeg iøvrigt Intet har at erindre, vil jeg kun henstille om den nærmere Definition af Musæets Formaal, Beskaffenhed Forhold til Rosenborg Samlingen osv, som vil blive given i Musæeums-Statuterne (hvad enten dette Actstykke udgaaer i Kongens eget Navn eller med hans Approbation) ikke helst bør slaaes fast ved Tillæget til Carlsberg Fondets Statuter.
I denne Henseende vil det maaskee være rigtigst, at stille dette Tillæg i Bero, indtil Musæums-statuterne foreligge, saa at der i Tillæget kan henvises til isse, hvorved de fremtræde som en Forudsætning (altsaa en Betingelse) for Videnskabernes Selskabs Beslutning.
Affattelsen af Musæums - Statuterne antager jeg iøvrigt bør foregaae paa den Maade, at Musæums-Directeuren, før den indstiller den til Kongen (til "Beslutning" eller "Approbation") hører Carlsberg Fondets Direction, der jo nu er traadt i Donators Sted og saaledes har Adkomst til at vaage over at denne i korte Grundtræk angivne (og af Kongen billigede) Plan bliver fulgt ved den fuldstændigere Udvikling i Statuterne.
Det vil formetlig ogsaa være i sin Orden, at det i Musæums Statuterne kommer til at hedde:"efter at have hørt Carlsberg Fondets Direction have "vi" (eller "Vi") fastsat, osv".

saa at det bliver en Selvfølge, at eventuelle Forandringer i den Statutmæssige Plan ikke kunne foretages uden først at høre Carlsberg Fondet.Disse Bemærkninger burde maaskee være fremkomne tidligere, men det er først nu, at de ved fornyet Overveielse have paatrængt sig.

Med sand Høiagtelse
Deres ærbødige
J. C. Jacobsen

Carlsberg 2 Juni 1878.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet., Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed