J. C. Jacobsens arkiv

1877-09-07

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Julius Lange

Dokumentindhold

Brev til Julius Lange om professor Peters utidige opstilling af en skitse til en statue af Niels Juel i Universitetets festsal.

Transskription

Carlsberg d 7 September 1877.
 
Herr Docent J. Lange
 
Jeg har i Aften af min Søn modtaget en Meddelelse, som i høi Grad har forbauset mig, nemlig at Herr Professor Peters, uden Komiteens Vidende og Tilladelse har opstillet en af ham udført Skizze til en Statue af Niels Juel i Universitetets Festsal i Forbindelse med de af Komiteen bestilte Skizzer, som ere udstillede til samtlige Indbyderes Eftersyn før det af Komiteen til d 12 d. M. berammede Valgmøde.-
Da Comiteens Formand er fraværende, antager jeg, at det nærmest maa paahvile Dem som Komiteens Secretair at vaage over en sømmelig Ordens Overholdelse ved den af Komiteen foranstaltede Udstilling, ligesom jeg ogsaa troer, at De ifølge Deres Stilling til Academiet og til den paagjældende Professor bedst vil kunne gjøre ham opmærksom paa, at han ligesaalidt som andre Billedhuggere er berettiget til uden Indbydelse fra Komiteen, ja endog uden dens Samtykke, paa Sagens nuværende Standpunct at tage Deel i Koncurrencen med de ifølge Komiteens Opfordring tidligere udførte Skizzer.
Dette er jo saa klart, at det er ufatteligt at Herr Peters ikke selv har følt det Upassende i hans Fremgangsmaade

men det vilde dog være særdeles beklageligt dersom den hæderlige Kunstner paa Grund af Uklarhed i hans Opfattelse af havd der ikke er formelt tilladeligt og hvad der er "unfair", skulde paadrage sig en Ydmygelse eller vel endog en begrundet Beskyldning for en mindre hæderlig Fremgangsmaade og jeg iler derfor med at bringe denne Sag til Deres Kundskab.

Deres ærbødige 
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Mcenvirksomhed, Niels Juel, filantropi