J. C. Jacobsens arkiv

1878-06-13

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

J. Wulff

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen accepterer Wulffs opsigelse og ønsker ham held og lykke hos Wibroe i Helsingør.

Transskription


Paris. Grand HôtelSøndag Morgen 13/6
Kjære Herr Wulff
Ved min Hjemkomst i Aftes modtog jeg Deres venlige Brev, som jeg iler med at besvare.Det var med blandede Følelser, at jeg modtog Budskabet om den forestaaende Forandring i Deres Stilling, thi paa den ene Side kan det ikke andet end gjøre mig ondt at miste Dem, saavel med Hensyn til vort personlige Samliv som til deres Virksomhed paa og for Carlsberg; men paa den anden Side føler jeg en oprigtig Glæde over at De har fundet en gunstigere og selvstændigere Stilling, hvori De kan faae Leilighed til at anvende Deres rige Evner og solide Kundskaber paa en for Dem selv tilfredsstillende Maade.-Det er en Selvfølge, at jeg med Glæde samtykker i, at De tiltræder Deress. 2nye Stilling, saasnart De og Hr. Wibroe ønske det og det er mig særdeles kjært at høre, at Hr Kogsbølle ikke i denne Henseende har nogen Betænkelighed for Carlsbergs Vedkommende. Jeg vilde naturligviis gjerne see Dem før de forlader os, men da De nævner Begyndelsen af Juli som Tidspunktet haaber jeg ogsaa at træffe Dem, selv om jeg skulde udsætte min Hjemkomst lidt over den oprindeligt fastsatte Tid, nemlig Udgangen af Juni.Det har ligefra den Tid, da jeg grundlagde Carlsberg været mit Ønske og mit Haab, at dette Anlæg skulde blive en Planteskole, hvorfra dygtige Bryggere kunde udgaae rundt om i Landet.Dette Ønske er dog hidtil kun i en meget begrændset Grad gaaet i Opfyldelse men saa meget mere glæder det mig paa mine gamle Dage atter at see et kraftigt og frisk Skud, der forjætter gode Frugter, udgaae fra Stammen.s. 3Gid Deres og mine Forventninger for Deres fremtidige Virksomhed i fuldeste Maal maae gaae i Opfyldelse !
Deres oprigtigt hengivne
J. C. Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Paris
FA 02-008-00097, Kasse F3
Rejsebrev, rejsebreve, Carlsberg