J. C. Jacobsens arkiv

1855-07-25

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

August Vogelius

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen beklager, at han har for travlt til at skrive særlig meget. Han spørger om forskelligt vedrørende de igangværende arbejder på bryggeriet og om hvornår, Rigsdagen holder møde igen.

Transskription

Carlsruhe onsdag Formiddag
d. 25de.

Kjære Vogelius
Det er kun meget lidt, De dennegang faaer fra mig, da min Tid er knap. Jeg vil indvinde de Dage jeg har anvendt over Budgettet ved at tage til Strassburg til Middag. Her er ikke andet at see end ligefrem Gjentagelse af hvad jeg allerede har seet. Jeg har derfor ogsaa opgivet Heidelberg. I Strassburg kan der maaskee være noget af Interesse (Overgjæring). Jeg kommer i hvert Fald til Paris efter Planen og afreiser derfra d. 5te. - Følgelig maa det Brev, der afgaaer fra Kbhvn. d. 2 d. August, sendes til London.- Jeg venter i næste Brev Underretning om Vand og Gas Sagens Behandling i Kommunalbestyrelsen. Veed man endnu ikke Noget om Rigsdagens Sammenkaldelse ? - Jeg tænker jeg faaer travlt naar jeg kommer hjem med at bygge, thi jeg seer at jeg maa have mere Lager-Rum og en Iisbeholder. Spørg Grooss om Muursteen ere dyre og lad mig vide Prisen. Muligt gjorde jeg rigtigst i at gjøre Indkjøb i Tide. Hvorledes har Brøndene det ? Pump flittig af den nederste saalænge den øverste ikke bliver for fuld. Jeg kommer vist til at fordybe den nederste. Gudskeelov at der ingen Skade skeete ved Opheisningen.- Undersøg Øllets Temperatur i den sidste Lagerkjælder. Hils Rulff, Bossie (?) og Alle paa Carlsberg venligst fra mig og vær selv kjærligst hilset fra
Deres hengivne 
Jacobsen.

P. S. Ph. Heiss meente at komme til Kbhvn. midt i August.
Rulff skal ikke gjemme noget Øl til Rigsdagen. Vi faar 1000 Ubehageligheder ved hvilkensomhelst Undtagelse.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Karlsruhe
Carlsberg arkiv. FA 2-008-00092
Rejsebrev, rejsebreve