J. C. Jacobsens arkiv

1880-05-07

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen har ikke midler til at efterkomme et ønske fra Elisabeth Jerichau Baumann.

Transskription

Carlsberg d 7 Mai 1880

Kjære fru Jerichau!
Det har længe trykket mig at jeg endnu ikke havde svaret Dem paa deres Breve, men det er desuagtet blevet udsat fra Dag til Dag og fra Uge til Uge, fordi der ideligt har været noget Nyt at rette og ordne ved de mange nye Apparater, jeg i Vinter for første Gang har taget i Brug, saa at jeg næsten aldrig har havt Ro til siddende Arbeide og derfor bestandig har Bunker af Forretningsbreve liggende, som vente paa Svar.- Jeg har ogsaa flere Gange udsat Afsendelsen af et Brev til Dem fordi jeg nødig vilde opgive Haabet om at der kunde aabne sig en Udsigt til at faae Deres Ønske realiseret. Men desværre maa det nu siges, at 1880 er et saare uheldigt Aar for Alt, hvortil der

udfordres Pengebidrag, fordi der allerede er sat i Gang og præsenteret [?] en utrolig Mængde af Foretagender, som det kniber haardt for at faae færdige og hvori de forskjellige Klasser af Befolkningen ere engagerede.
Det er jo overmaade smukt og glædeligt, at Interessen for de mangfoldige hidtil forsømte, sociale Opgaver er vaagnet og blevet levende, men alle disse Krav komme nu som en ... og midt i denne Strøm af Opfordringer og Indbydelser til Subscription
... Forgudelse med glimrende Fester, der aldeles udtømte og for lang Tid svækkede Handelstandens Kræfter medens Godseierne blive overladte med Bidrag til ... og Tjenestepigehjem, Børnehospitaler og utallige andre Velgjørenheds-

Anstalter .- der er saaledes ikke den ringeste Udsigt til at faae nogensomhelst ny Subskription i Gang i Aar; i det mindste ikke paa denne Side af Høsten.- Den sidste Høst var uheldigviis temmelig mager og Priserne paa vore Producter ere blevne og ville vistnok fremdeles blive stærkt trykkede af den uhyre Indførsel fra Amerika. Derimod synes Tilstanden i de store Industri-drivende Lande at være i betydelig Fremgang og det vil vistnok blive de Reisende fra disse Lande, som besøge Rom, der i den nærmeste Tid maa betragtes som Deres bedste Kunder.
Med de venligste Hilsener til Dem og Deres Datter fra min Kone og øvrige Familie forbliver jeg

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Bakkehussamlingen. 
Mæcenvirksomhed