J. C. Jacobsens arkiv

1875-08-09

Dokumentindhold

Om aflønning af bryggeriarbejdere på Carlsberg og Tuborg.

Transskription

Herr Etatsraad Tietgen

Da jeg ikke veed hvem der er Driftsbestyrer paa Tuborg, tillader jeg mig at henvende mig til Dem med Meddelelse om en Sag, som kan faa Indflydelse paa det indbyrdes Forhold mellem Tuborg og Carlsberg Bryggerier.
En af min Søns Kjeldersmænd, som efter et Par Aar Tjeneste har en Løn af 920 Kroner om Aaret og som hidtil har vist sig meget tilfreds og villig, har nu opsagt sin Tjeneste, fordi han er fæstet paa Tuborg med en maanedlig Løn af 100 Kroner.
I den Anledning ønsker jeg at vide om denne Løn er den sædvanlige, som gives flinke Arbeidere paa Tuborg (i hvilket Fald jeg selvfølgelig maa indrette min Lønningsscala derefter) eller om Driftsbestyreren har lovet den omtalte Arbeider, Rasmus Pedersen, en ualmindelig høi Løn, for der med at lokke en af min Søn oplærte Arbeidere fra ham. At De ikke vilde billige sidstnævnte Fremgangsmaade, er jeg overbevist om og jeg vil nødig  tiltroe den mig ubekjendte Bestyrer en saa unfair Fremgangsmaade, men da Sligt 

tidligere er skeet, nemlig da Kammerraad Heymann skulde sætte sit Bryggeri i Gang, er jeg noget mistænksom, hvilket jeg ikke vil fordølge for Dem. Skulde min Mistanke bekræftes, maa Tuborg være belavet paa, at jeg tager mine Forholdsregler derefter.

Med særdeles Høiagtelse
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 9. August 1875

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
CA Æske 000069913.pdf
Løb, aflønning