J. C. Jacobsens arkiv

1881-05-10

Dokumentindhold

Om sanering og udvidelse af gadeforløb i København 

Transskription

Her Etatsraad Meldahl.
 
Jeg seer af Bladene at Grosserer Gamil staar i Begreb med at ombygge den store Vogmandsgaard i Lille Kongensgade og at der i den Anledning er reist det Spørgsmaal om dene Leilighed ikke burde benyttes til 1) at begynde paa en Udvidelse af Lille Kongensgade til den lovbestemte Brede (hellere til 25 Alen) og i Forbindelse dermed 2) at udvide Holmensgade og fordrive Bordellerne, samt maaskee fjerne Smedens gang. Skulde det ikke være muligt at formaae Magistraten til at tage sig af denne Sag, medens det endnu er Tid?
Jeg har ved mine jevnlige Besøg i Wien seet hvorledes man dér for faa Aar siden begyndte paa denne Maade med at rykke Huse tilbage der bleve ombyggede i den smalle Kärnthner Strasse, der er en Hoved-Færdselsvei gjennem den indre Stad, og hvorledes jeg ved ethvert nyt Besøg har seet flere og flere Ombygninger følge det givne Exempel, saa at der er god Udsigt til at hele Gaden om ikke lang Tid kan være udvidet.-
Hvilken Opmuntring Kommunen har givet til denne Tilbagerykning, veed jeg ikke. Hos os ligger jo en stærk Spore dertil i den ved en større Gadebrede opmaalelige større Bygningshøide. I Holmensgade maatte Kommunen naturliigvis  exproprierede afskyelige, men indbringende Rønner, da man ikke har tænkt

paa itide at berøve dem deres Værdi ved at fordrive Ukrudtet.
Men for at der kunde komme noget ordentligt ud af en ny Bebyggelse, maattet der vistnok dannes et Konsortium i Forbindelse med Gamil. Skulle Wiinberg ikke være skikket til at sætte noget saadant i Gang? Jeg selv kan ikke bidrage meget til et saadant Foretagendes Fremme, men noget kunde jeg maaskee dog gjøre, for at give et Stød fremad.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 10 Mai 1881

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed