J. C. Jacobsens arkiv

1877-11-04

Dokumentindhold

Genpart af brev i KB. Brevet er et følgebrev til listen over de emner, J. C. Jacobsen foreslår behandlet i de historiske malerier.

Transskription

d 4 November 1877.

Hr Etatsraad Meldahl!

Ifølge Deres Ønske sender jeg Dem hermed mit flygtige Udkast til en Plan for de paatænkte historiske Malerier til Musæet paa Frederiksborg Slot. Planen - som vistnok indeholder en heel Deel Sujetter, der ikke egne sig til malerisk Fremstilling x) og hvori der paa den anden Side sikkert vil kunne indflettes en Deel, som en historiker vil lægge Vægt paa at medtage, - er ikke fortsat længere end til Chr IV, men det er ikke min Mening at Billeder fra en senere Tid skulle udesluttes, dersom saadanne tilbyde sig.
Deres ærbødige
J. C. Jacobsen
[på langs]
x) ved nogle af Sujetterne har jeg nærmest tænkt paa Fremstillingen af Localiteterne, forsaavidt der haves Forbilleder til dette

Dersom nogen af vore Malere passerer Wien, vilde det være ønskeligt at faae dem til at aftegne de Rustninger, der have tilhørt Daniel og (saavidt jer erindrer) Johan Ranzau og som findes i den saakaldte Ambrasses-Samling.
Ligeledes kan der maaske andre Steder være Leilighed for vore reisende Kunstnere til at gjøre Studier af Kostumer og Vaaben fra den tidlige Middelalder, som kunne tjene til Veiledning ved Fremstillinger af den danske Historie i hiin Periode.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det kongelige bibliotek
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed