J. C. Jacobsens arkiv

1815-07-01

Dokumentindhold

Det eneste bevarede brev fra Christen Jacobsen til hustruen Caroline, der er rejst på besøg hjemme hos sin familie.

Transskription

Elskede Koene!
Gud give du kunne modtage disse Linnier, ved Helsen, og i Velbefindende. - ieg haaber det og er selv glad Ved dette Haab, - her hiemme er Gud skee alting vel og ingenting af Vigtighed passeret, untagen at den nat I reiste opkom Ildløs hos en Sneker i Farvergaden om Natten Klokken 1. og 2. Stedet afbrænte men der skeede ingen videre skade hos andre, og kl 4 var næsten alt forbi. Vi ere frisk og vel, men den stakkels Jacob begynde at blive noget utalmodig for sin Moder. ieg haver noget skiønt at fortelle dig om ham i denne Anledning naar du kommer hiem. Vi ønskede gierne at du kunne følge med Carl igien hiem. men du ved det staar alt til dig om du vil, eller du vil blive nogle Dage Længere. Dog til Torsdag eller Fredag maae du være hieme.- Gode Koene ieg beder dig drik ingen øll og spis ingen eller meget lidet Tykmælk, og skulde der være nye Katøfler, da spis dem ikke. Hvad ieg har sagt om dig gielder og om Carl. Fra hans Koene hils ham fra hænde ieg kommer derfra i dette øieblik - alting er vel. En Temelig stærk Søgning hun vænter ham Mandag aften -Hils din gode Søster og Johannsen saa meget fra mig. Minne oprigtige ønsker for disses Vel opsendes til vores Gud og han den algode og viise vil nok vide paa den beste Maade at hielpe
Leve nu alle vel, saa vel som omstændighederne Tillade. Værd tilbage så snart skee kan, og tænk paa lille Jacob og din Christ Jacobsen

Kiobh d 1 Juli 1815 kl 5


Gode svoger alting er vel. ingen Forandring i Priserne Spesier koster i Dag 36½. ingen Bekræftelse paa det omtalte slag uden nogle Modsigelser. Du  maae give min Koene nogle Pænge at reyse hiem med og lad hende ikke blive forlænge. Din hengivne

C Jacobsen


Til Madam Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 21-002-00053, F 21
Brand, diæt