J. C. Jacobsens arkiv

1878-07-01

Dokumentindhold

Om J. C. Jacobsens mange resultater.
Scanning afventes.

Transskription

 Naar der nu lægges saa megen Vægt paa hvad der kan anføres til Fordel for min Udstilling, bør der maaskee nævnes at jeg ved Udstillingen i Kbhvn fik Sølvmedaillen for Carlsberg Øl og at jeg ved Udstillingen i Wien 1873 fik Fortschritts-Medaillen for Export-Øl.At jeg ved den hygieniske Kongres og Udstilling i Brüssel fik Medaille for en Afhandling med Tegninger om Chauffage og Ventilation de maisons exécutés et en activité depui 1854, vedkommer kun forsaavidt mit Bryggeri, som jeg i dette har studeret og lært de Principper, som jeg har udviklet i Afhandlingen.-Sluttelig skal jeg tilføie, at jeg

har været den første, som med Held har gjennemført Dampkogning ved alle Bryggerioperationerne og at mit System som jeg meddelte og forklarede ved Bryggercongressen i Wien er bleven fulgt og efterlignet i flere større Bryggerier i Udlandet, nemlig af G. Sedlmayr, senior i München, af Grüber i Strasbourg, af Dherr Tourtel i Tantonville ved Nancy, osv.
At Dr v Gohren. Directeur for Institutet Francisco Josephinen i Mädling ved Wien i en nylig udgiven Brochure "Lesen und Forschung" paa den mest smigrende Maade har fremstillet Stiftelsen og Statuterne for Carlsberg Fondet og Laboratoriet som et mønster til Efterligning og indtrængende opfordrer til Stiftelsen

af et lignende Institut i Østerrig har jeg allerede fortalt Dem.Iøvrigt har jeg modtaget lignende Beviser paa Anerkjendelse fra Dr Lermer i Triest, Professor Dr Thausing i Mädling, Prof Dr. Lintner og Dr Holzner i Weihenstephan, og Dr Griesmayer i München og last not least af Professor Pasteur i Paris.-
Nu skal De ikke sige at jeg sætter mit Lys under en Skjæppe!
 
Deres ærbødige
 
J. C. Jacobsen
 
Grand Hotel 1/7- 78
 
Høivelbaarne
Herr Kammerherre Wolfhagen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Paris
Det Kongelige Bibliotek
Selvbiografi