J. C. Jacobsens arkiv

1875-09-13

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen indhenter tilbud på et skifertag og tagrender til et beboelseshus på Carlsberg.

Transskription


Carlsberg d. 13 September 1875
Herr Blikkenslager Mortensen
Et nyt Waaningshuus, som er under Opførelse her paa Carlsberg og hvis Tagværk bliver reist i denne Uge, skal dækkes med Skifer, i hvilken Anledning jeg tillader mig ar forespørge om De vil paatage Dem denne Dækning, i 720 (her Kvadrat-tegn. red.) Alen, og til hvilken Priis, ligesom jeg ogsaa udbeder mig Prisen opgivet paa de dertil hørende Tagrender af Zink, i 105 (Kvadrattegn red.) Alen, med Rundjern samt Nedløbsrør, i 80 Alen.-Dækningen maa af Hensyn til Aarstiden foregaa saa hurtigt som muligt efter at Tagrendere ere oplagte, hvilket forhaabentlig kan begynde næste Onsdag d 22d d. M..-
ForbindligstJ. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA J. C. Jacobsen kopibog 1875
Industriel arkæologi, bryggeriindretning