J. C. Jacobsens arkiv

1884-12-08

Dokumentindhold

Theophilus Hansen beklager, at det ikke er lykkedes ham at skaffe den nødvendige tilladelse til at fremstille en kopi af Grev Rantzaus rustning i Ambrasser Samlingen.

Transskription

Wien d 8 December 1884

Høistærede Herr Kapitain Jacobsen!
Naar jeg først nu lader Dem høre noget fra mig, efter al den Venlighed De viiste mig medens mit Ophold i Kjøbenhavn, for hvilken jeg hermed udtaler min hjerteligste Tak, saa haaber jeg at De undskylder mig, naar jeg siger Dem, at jeg uafladelig var beskjæftiget med de Udkast, saavel til Slottet, som til en Rigsdagsbygning, som jeg har lovet at gjøre for min kjære Fødebye. Dog dette kunde ikke afholde mig fra, at gjøre hvad der stod i min Magt for at opfylde det Ønske hvormed De betroede mig, da vi talte om Frederiksborg Slot, som nu er saa lykkelig restaureret og, dette for største Delen i følge Deres ubegrændsede Opofrelse. Ja Deres Højvelba[a]renhed kan være stolt af, hvad de har sadt

igjennem; men De vil endnu gaa videre og, vil forsyne Slottets Samlinger med en Vaabensamling, en Tanke, som De meddelte mig, da jeg besøgte Dem og, ved samme Leilighed sagde mig, at De i Ambrasser Samlingen her havde seet to original Rustninger af Grev Ransau, som De ønskede afkopieret, for at blive opstillet i Slottets Vaabensamling og, at, Det havde fundet en Italiener, som havde tilbudt sig, at forfærdige en nøiagtig Kopie deraf, saafreemt man kunde erholde Tilladelsen til at gjøre den hertil nødvendige Studier, som et saadant Arbeide forlanger.
Jeg har nu strax efter at være vendt tilbage, henvendt mig til Directeuren for Samlingen, for at udvirke den .... Tilladelse, da han imidlertid sagde mig, at jeg for at erholde denne, maatte henvende mig til det kgl. Overhofmester- Amt, saa gjorde jeg dette, da jeg troede, at det uden Tvivl vilde blive bevilliget.
Den medfølgende Skrivelse, som jeg hermed sender Dem bevise desværre, at jeg har taget Feil, hvad jeg af Hjertet beklager. I næste Uge, naar som jeg

haaber, indtræffer i Kjøbenhavn, skal mit første Besøg være hos Dem.
Med min ærbødigste Hilsen til Deres ærede Frue og med Forsikringen om min største Høiagtelse forbliver jeg
Deres Høivelbaarenheds
ærbødigste
Th. Hansen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Wien
København
Carlsberg arkiv. Familiearkivet, F4
Frederiksborg Slot, Mæcenvirksomhed