J. C. Jacobsens arkiv

1881-09-30

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Edvard Holm

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen vil gerne holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Carlsbergfondet vedrørende mulighederne for ændringer i fundatsen.

Transskription

Kjære Hr Professor Holm.

Det Møde jeg omtalte igaar som berammet til Tirsdag var i Niels Juels Komiteen. Jeg anseer det imidlertid for ønskeligt at der ogsaa afholdes et Møde af Carlsberg Fondets Direction, hvori jeg kan deltage, da mine Venner Barfoed og Steenstrup efter min Mening ikke har truffet det Rette. I al Fald stemmer deres Opfattelse ikke ganske med min Grundtanke, som dog maaske ved en mundtlig Konference kan forandres.
Min Tanke er den samme som i 1876, at Statuterne under forandrede Forhold bør kunne forandres, men at en saadan hverken bør skee hyppig og ei heller foregaae alt for let og hvad særligt Afdeling C. angaaer, som paa en særegen Maade staaer under Kongens personlige Protection, troer jeg ikke at det gaaer an, at forelægge ham

til Approbation Statuter, som man om en vis Tid kan forandre uden hans Vidende og Samtykke.
Jeg synes heller ikke, at det er heldigt, at give Statuter, som kun gjælde for "de første 10 aar".
Derimod troer jeg ikke at der kan være nogen Betænkelighed ved at lægge for Dagen, at det er forudseet, at den Fordeling, som nu vedtages, i Tidernes Løb kan trænge til Forandringer som følge af de vexlende Forhold og at det derfor fra Tid til anden vil være rigtigt at underkaste dette Forhold en fornyet Drøftelse. Maaskee er dog 10 Aar en temmelig kort Mellemtid og navnlig "de første 10 Aar" særligt for Museets Vedkommende, da det forekommer mig dette i længere Tid vil behøve det nu paatænkte Tilskud for at blive sat

istand til at være "et Hjemsted for det danske Folks historiske Minder".
Naar Museet først har faaet et dertil tilstrækkegt Indhold og forhaabentlig efterhaanden tildeels forøges ved Gaver, vil det maaskee ikke behøve saameget, som i den første Tid, men denne "første Tid" indtil den første Revision, bør sikkert være længer end 10 Aar.
Dersom man ikke troer at burde nøies med at fortsætte en Revision "fra Tid til anden", vil jeg henstille om man ikke bør ansætte den første Revision til om f.Ex 15 eller 20
aar, eller "inden Anno 1900"
Dersom en saadan da foretages ved en Kgl approberet Statutforandring, kan der jo i denne bestemmes efter hvor lang Frist en ny Overveielse af Fordelingen skal foretages.Man vil jo da have en klarere Forestilling end nu om hvor stor en Kapital

de forskjellige Afdelinger have oplagt og kunne ventes fremdeles at oplægge som "Sparepenge"eller "Reservefond".de
Jeg vedlægger den sidste Kgl Resolution om Prindsessefløien af Novbr 1880, men har ikke kunnet finde de Kongelige Statuter for Museet af 7de October 1878, hvilke formentlig ville findes i Ministerialtidende.
Forinden jeg foretager Videre, vilde det være mig særdeles kjært at have deres Mening om de her omhandlede og øvrige Puncter denne Sag vedkommende.-
I dene Uge er min Tid aldeles optagen af forskjellige Forretninger, men paa Søndag og følgende Dage antager jeg at være fri.

Deres hengivne og forbundne
J. C. Jacobsen

d 30 Septbr 1881

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet, Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed