J. C. Jacobsens arkiv

1885-xx-xx

Dokumentindhold

Udkast til brev til G. von Rosen om et maleri af 'Grev Geerts Fald for Niels Ebbesens Haand'.

Transskription

Hr Gr v. R

Det vil maaskee forekomme Dem noget paatrængende, at jeg allerede nu igjen (overstreget, red.) paa ny bringer det harniskede Maleri af Deres Haand paa Bane, men jeg kom i Gaar Nat da jeg ikke kunne sove i Tanker om, at de til billedlig Fremstilling i Frederiksborg Museet vedtagne Momenter af Danmarks Historie, som efter mit skjøn særlig maa egne sig for Behandling af Dem og som i hvert Fald er Grev Rosens Pensel værdig, men som jeg, besynderligt nok forglemte, da jeg talte med Dem. Det er en af de vigtigste og lykkeligste Begivenheder i Danmarks Historie, hvis Fremstilling vil blive et af de mest populaire Hovedbilleder i Museet, nemlig Grev Geerts Fald for Niels Ebbesens Haand
___________
Denne Begivenhed gjorde en Ende paa den sørgelige og næsten haabløse Tilstand 1332-1340 da Danmark var uden Konge og den holstenske Grev Geert ved List og Vold havde bragt en stor Deel af Landet i sin Magt og paa den skjændigste Maade udplyndrede og undertrykkede hele Folket

Efter at Grev Geert paa et Møde med de Jydske Jorddrotter forgjæves havde villet forsmaae (?) disse til Underkastelse, endte dette Møde med en gjensidig Trussel paa Livet, ved hvilken Leilighed den diærve Niels Ebbesen formelig undsagde Greven, hvilken Trussel han kort efter udførte idet han med stor Forvovenhed med en lille Skare Svende om Natten trængte ind i den af Fjender Geerts Folk opfyldte Stad Randers hvor det lykkedes ham at overfalde Geert i hans Bolig og fælde ham, hvorefter Ebbesen med Tab af nogle faa Mand atter trak sig ud af den fjendtlige Leir Byee.
Ebbesen som noget senere faldt i et Slag er derfor med Føie gjennem alle senere Tider bleven feiret som "Danmarks Befrier" og den billedlige Fremstilling af denne Daad vil derfor være en af de mest taknemmelige Opgaver for Malerkunsten.I fremstillingen vil spec Interessen dvæle ved de 2 Hovedpersoner, thi Ebbesens Svende og Geerts Tjener samt et Par Klerker som vare hos ham i den tidlige Morgentime efter at Morgenbønnen var holdt, ere kun Bipersoner. Den eneste nulevende danske Kunstner, som man kunde betroe denne Fremstilling, er min ven Bloch men han har allerede een Gang behandlet dette Æmne hvilket Billede som tilhører Grev Moltke Huitfeldt, imidlertid, trods dets fortrinlige Sider dog ikke er ganske heldigt og han har derfor ikke Lyst til at
[på langs] behandle det oftere. Det vil derfor have lange Udsigter med at faae en billedlig Fremstilling af denne betydningsfulde Begivenhed, dersom de ikke kommer os til Hjelp med Deres Pensel og De vil derfor

let kunne forstaae min Iver for at bringe dem dette Sujet i Forslag. Billedet vil blive 13 Fod bredt og c 8 Fod høit og faae godt Sidelys. Saasnart jeg kommer hjem, skal jeg tillade mig at sende Dem et Par historiske Skrifter, som omhandler (overstreget) skildrer Begivenhederne, for at De, dersom mit Forslag Tiltaler Dem, ved Leilighed kan orientere Dem i Situationen ved Ebbesens Overfald.For Danske som nøie kjende vor Historie behøver Overfaldet ingen Forklaring men for (overstreget, red.) paa fremmede, som besøge Museet, vil et Overfald med Overmagt let gjøre et mindre heldigt Indtryk og det er derfor min Tanke, at der paa Bagvæggen i samme Værelse bør gives en Fremstilling af det omtalte Møde mellem Geert og de jydske Herremænd, hvori Ebbesen kaster Handsken til Geert. Dette Billede kan faae en Bredde af c 8 Fod (overstreget, red.) à 9 Fod altsaa med noget mindre Figurer.

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
FA 2-010-00006, F 4
Frederiksborg Slot, Niels Ebbesen, historiemaleri