J. C. Jacobsens arkiv

1883

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Udkast til en artikel om brandforsikring. Kun de første 3 sider er transskriberet.

Transskription

Efterat Brandforsikkringen ved den i 1871 indførte Classificationstarif har faaet saa stort et aarligt Overskud, at Formuen no over Forventning er voxet fra 3 Millioner til c 5 Millioner, er Renteindtægten dermed stegen til 218.578 Kr, saa at denne alene dækker samtlige aarlige Udgifter og desuden giver et Overskud af 7000 kr.
Der haves saledes ingen anden Anvendelse for hele Præmieindtægten, c 212,000 Kr + det nævnte Overskud, i Alt c 219,000 Kr end at henlægge dem til yderligere Forøgelse af Reservefondet, hvorved Formuen de næste 15 Aar vill stige til henved 10 Millioner og det aarlige Overskud til over 400,000 Kr.-
Men en saa colossal Captalophobning synes dog aldeles urimelig, især efter at 24 Aars Erfaring har godtgjort, at den i 1861 indførte Reform i vort Brandvæsen har nedbragt de aarlige Brandskader, som tidligere udgjorde 1,347 pM af Forsikkringssummen til 0,386 pM eller c 90,000 Kr; hviket svarer til Hamborgs og Lybeck's som ere resp. 0,38 og 0,34 pM. Der er heller ingen Tvivl om at vi ville kunne naae ned til Berlins Qvotient, o,31 pM, naar den projecterede Forbedringaf vort Brandvæsen efter Berlins Mønster, med en hensigtssvarende Centralstation og Anvendelse af Kulsyredampsprøiter til Øieblikkeligt Møde i første Linie, bliver gjennemført. I hvilken Grad vort nuværende Reservefond overgaaer alle andre Stæders Brandforsikkringers, vil sees af følgende Oversigt:
Kjøbenhavns Reservefonds udgjør, 21,3 pM af Forsikkringen
Lübecks 9,3
Danmarks Kjøbstæder 4,97
Breslaus 4,0
Hamborgs 1,5
Berlins (kun en Kassebeholdning) 0,22

Naar nu en Del af Brandforsikkringens overflødige Indtægt, som paatænkt anvendes til en Gjenforsikkring af f.Ex høist 3/4 af den hele Risico, vil der, efter Fradrag af Besparelsen af c 3/4 af Brandskaderne, dertil kunne medgaae 70 à 80,000 Kroner, hvorved Overskudet reduceres til c 140,000 Kr.

Af dette Overskud forekommer det mig utvivlsomt, at en betydelig Del bør anvendes til en klækkelig Nedsættelse af Præmierne, og det saameget mer, som disse ere betydeligt høiere end i andre Stæder, f.Ex Berlin, Hamborg, Breslau, Lübeck og Kjøbstæderne her i Danmark, uagtet Kbhvns Brandforsikkring, hvis Præmie-Indtægt fordobbles af Renteindtægten, er istand til at forsikkre næsten dobbelt saa billigt, som andre Stæder
Til Oplysning om vore Præmiers relativt store Høide bemærkes:
at i Hamborg er Præmien for almindelige Bygninger kun ½ pM og Tillægspræmien for brandfarlige Bygninger fra ½ til 3 pM og Tillægspræmien for Theater, Vindmøller og straatækte Huuse fra 3 til 5 pM
i Lybeck er Præmien for almindelige Bygninger kun 1/4 pM,
Tillæg for Tobaksfabriker, Maskinfabriker, osv 1/4 pM
Do for Værkstæder for alle Slags Træarbeider, osv ½ pM
Do for Pianoforte og Meubelfabriker osv med Tiæreanstalt 1 pM
Do for Tøifabriker osv 2 pM
Do for større Fabriker med Dampkraft 3 pM.
Do for Spritfabriker og Sukkerfabriker 4 pM.
Do for Theatre, Dampmøller, Vatfabriker 5 p.M

NB for de nævnte Tillægspræmier er 19/20 af Risico gjenforsikkret.
Berlin haves ingen Klassificationstarif eller fast Præmie, men de aarlige Brandskader, som vexle mellem 0,19 og 0,83 pM reparteres, i Gjennemsnit udgjøre de c 1/3 pM hvortil kommer Bidrag til Brandvæsenet, c 1/3 pM, og Administration, i Alt c 3/4 pM (+) i Danmarks Kjøbstæder, hvor samtlige Brandskader ere 2½ Gang større end i Kjøbenhavn (1,0 : 0,386)
er Præmien for almindelige Bygninger 0,60 pM
Tillæg for Bygninger, Maltgjørerier, Porcelainsfabriker osv 0,60 , 1,20
Do for Brænderier, Meubelfabriker, Theatre osv Dostørre Fabriker med Dampkraft, osv. 1,00, 1,60
Do for Dampmøller, Finerskjærerier, Sukker- og Spritfabriker, osv 1,80, 2,40Do for de til vor 5te Klasse hørende Næringsbrug 3,40, 4,00

NB I de Kjøbstæder, hvor der er Vandværker med de fornødne Brandhaner, gives en Rabat af 2/10 pM.

Forsaavidt det, ifølge vor Erfaring kunde synes at enkelte Præmier i de forannævnte Tarifer ere for lave, f.Ex for Dampmøller og Finerskjærerier, maa det erindres at Antallet af disse Fabriker i Kbhvn er saa ringe, at de store Tabs Lov slet ikke kan komme til Anvendelse, saa at de enkelte Tab paa disse Næringsbrug ere ligesaa tilfældige som det i modsat Retning maa betragtes som tilfældigt, at Theatre, Sukkerfabriker, Spritfabriker, Oliemøller osv, osv i 14 Aar aldeles ikke have medført noget Tab. Desuden er det klart, at den sande Grund til Størrelsen af de nævnte Tab, ligesom ved Christiansborgs Brand laa i Brandvæsenets slette Organisation, hvilken Mangel nu kan ventes hævet.
Med Hensyn til Inventariepræmien bør bemærkes, at Erfaring har vist, at dens Maximum 7,5 pM er for høi, idet adskillige Forsikkringer, til Beløb over 800,000 Kr, ere blevne opsagte og nu tegnede billigere i private Selskaber.
Ved en Omregulering af Tarifen vil det udentvivl vise sig nødvendigt, at blive staaende ved den nuværende Deling i 5 Klasser for Bygninger og i 3 Klasser for Inventarier, da en Forøgelse af disse Klasser bilde bringe meget stor Forstyrrelse i det hele Bogholderi og dets Apparat og dermed i Regnskabsvæsenet.-
Naar man skal anskaffe en ny Tarif og bestemme Størrelsen af Præmien i de enkelte Klasser og for de derunder indordnede Næringsbrug, maa man selvfølgelig i Forveien vide hvor stor en Totalsum, der skal tilveibringes eller in casu hvor stor en Nedsættelse i det nuværende Præmiebeløb, der maa ansees for heigtsmæssig. Dette Spørgsmaal maa imidlertid helst behandles af Directionen, som bedst ville være istand til at bedømme det og kunne stille alsidigt begrundede Forslag derom.
Jeg tillader mig derfor ærbødigst til den ærede Direction at den vil tage dette Spørgsmaal under Overveielse og eventuelt forelægge Repræsentantskabet et Forslag derom, for at der i Henhold til dettes Beslutning kan blive udarbeidet en dermed overensstemmende Tarif.-Ærbødigst


Fakta

PDF
Avisartikel
Dansk
København
FA 2-005-00015, Kasse F2
Brandforsikring