J. C. Jacobsens arkiv

1883-02-25

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen vil gerne have arrangeret et møde på Frederiksborg hurtigst muligt for på stedet at tage beslutninger om Prinsessefløjens indretning.

Transskription

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Da jeg modtog Deres sidste Brev, stod jeg netop i Begreb med at skrive Dem til, for at gjøre opmærksom paa at jeg havde hørt - eller læst - en Beskrivelse af Hellquists Billede, som efter min Mening gjorde det ubrugeligt for os. Jeg er følgelig ganske enig i at afslaae Wiener Komiteens Tilbud.-
_____________
Da De har bebudet, at Prindsessefløien umuligt kan blive færdig inden Aarets Udgang og Museet altsaa kunne aabnes som saadant tidlig i næste Foraar, vilde det vel snart være paa Tiden at overveie og bestemme hvilke Anskaffelser der burde tilveibringes

i Løbet af dette Aar saavel til historiske Kunstværker som til Udstyr af Museets Localer osv. Hvad bliver det til med Tuxens's Skizze til Loftsmaleri i Chr IV Værelse istedetfor Helsteds tykke Madamme? og hvorvidt er Forhandlingerne komne med Frølich om Frisen i Prindsessefløien? Har Museet faaet Indtægten af Entreebiletterne i forrige Aar og hvormeget udgjør den? Burde der ikke snart holdes et Møde ude paa frederiksborg for paa Stedet at bedømme hvad der er det mest fornødne og lægge en samlet Plan for det forestaaende Aars Virksomhed?
Det gjør mig ondt at høre at de endnu er upasselig, men efter Deres forrige Yttringer tør jeg dog haabe at den begyndte Bedring vil vedblive. Det samme gjælder ogsaa om mig, ellers hvde jeg besøgt Dem

istedet for at skrive disse Linier. 
I den første Uge maa jeg endnu være forsigtig, for ikke at faae en langvarig Bronchitis, som vilde komme meget ubeleiligt i denne travle Tid.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Carlsberg 
25/2. 83

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, helbred, mæcenvirksomhed