J. C. Jacobsens arkiv

1874-11-03

Dokumentindhold

Om fortoldning af kunstværker og prisen på emaljerede skiferplader til pissoirne i Botanisk Have.

Transskription

Herr Etatsraad Meldahl.
 
I Anledning af Deres venlige Meddelelse maa jeg sige, at jeg godt kan forstaae at Academiet ikke har synderlig Lyst til at spilde sine Medlemmers Tid ved at bøde paa Toldvæsenets Mangel paa Evne til at skjønne om Bronzeafstøbninger af colosale antike Statuer, udførte efter Bestilling, ere Kunstværker eller - Isenkram eller Galanterivarer. 
Toldbestyelsens Fordring om en Erklæring af "Academiet" i en saa simpel Sag forekommer mig saa urimelig, at jeg ikke vilde have fremsendt den, dersom jeg ikke havde havt Grund til at troe, at Academiet var vant til at meddele slige Erklæringer i en sædvansmæssig Form, uden videre Uleilighed for Medlemmerne.
Skulde jeg heri have taget Feil, maa jeg bede undskyldt at jeg har besværet Academiet

med denne Toldsag og jeg vil da kun bede om, at man vil give mig et bestemt Afslag hvormed jeg kan faae Anledning til at henlede Finantsministeriets Opmærksomhed paa Toldbestyrelsens Mangel paa Conduite, som gjør Toldlovens Bestemmelse om Toldfrihed for Kunstværker illusoriske
____________________
Hvad De forleden Dag omtalte emaillerede Skiferplader til Pissoirs angaaer, kan jeg meddele at de faaes i London hos Mr Thomas Stirling Slate merchant, Belvedere Road, Lambeth. Prisen for emaillerede Plader kan jeg ikke finde, men selve Pladerne, leverede efter opgivet Maal, koste med "fine rubbing for enalming" 8½ pence pr kvadrat Fod af ½" Tykkelse og 10½ pence for 3/4" Tykkelse.
Med Emaille koste de altsaa formodentlig respective 10 à 12 pence pr kvadrat Fod.
De bruges meget i England og ser godt ud, da den hvide Emaille ikke, som Marmor,
 
blive guul ved Brugen.
Bestillingerne paa alle Skiferbeholderne til de nye Væxthuses Vandforsyning bleve meget hurtigt affactuerede af det nævnte Firma, som ogsaa kalder sig "enamelled Slate work" og hvor jeg har seet betydelige Forraad af emaillerede Plader staae færdige.- 
 
Med særdeles Høiagtelse
ærbødigst
J. C. Jacobsen
 
d. 3 Novbr 74

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
Rigsarkivet
Botanisk Have, mæcenvirksomhed, pissoir, told