J. C. Jacobsens arkiv

1884-11-22

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Bestyrelsen for Frederiksborgmuseet om vigtigheden af at udarbejde grundplaner af museet med angivelse af hvor malerier etc. skal placeres.

Transskription

Til
Bestyrelsen for det Nationalhistoriske Museumpaa Frederiksborg Slot

Da Museet nu har rigelige Midler at raade over, synes Tiden at være kommen til at, fremskynde Tilveiebringelsen af dels større, dels mindre Fremstillinger af Danmarks Historie, hvortil Trangen er en uhyggelig Grad i Øine faldende, men hvortil vi hidtil have savnet Midler.- Heldigviis have en deel af vore dygtigste Kunstnere ogsaa, siden Kunstnerbesøgetpaa Frederiksborg, lagt en, hidtil kun lidet kjendt Interesse for Museet og dets historiske Opgave for Dagen og jeg modtager nu hyppigt Anmodninger om at faa en Fortegnelse over de historiske Momenter som ønskes fremstillede samt om Grundplaner af Slottets Localer med Angivelse af Stedet hvor de større Malerier skulle opstilles, samt disses Dimensioner og ligeledes af Plads og Dimension for de mindre Billeder.-
Jeg tillader mig derfor at gjentage mit tidligere Forslag af 22 Mai d. A. om, at vedtage en Plan for Valget af de Skildringer, som skulle gives i større Billeder, hvis Antal og Dimensioner ere betingede af Salenes Antal, Størrelse og Form samt at affatte en Fortegnelse over de øvrige historiske

Momenter, som ønskes behandlede i mindre Billeder af c 3 Alens Brede, der kunne anbringes i Vindusblindingerne og paa forskjellige Piller. En saadan Oversigt over samtlige større og mindre Billeder, som ønskes, ledsaget af Grundplanen af Localerne, bør efter min Formening meddeles enhver Kunstner, som forlanger det, hvortil Bestyrelsen da kan føie en Opfordring til et Udvalg af de dygtigste om at fremkomme med Tilbud om Fremstillinger af de Emner, som de bedst troe sig i Stand til at behandle.
Som Forarbeide til en saadan Oversigt tillader jeg mig hermed at fremsende et revideret Udkast tilligemed det ældre af 22 Mai 1884.-
Sluttelig skal jeg tilføie, at Etatsraad Bloch har yttret Lyst til at udføre Christian 4des besøg hos T. Brahe (til Værelset No. 34) hvilket Billede jeg foreslaar at bestille. Ligeledes foreslaar jeg at give Prof. Stein Bestilling paa en Statue af Valdemar d. 2den efter den af ham foreviste Skizze. Endvidere skal jeg oplyse, at Hr. Frølich ønsker at erfare om Bestyrelsen vil overdrage ham Udførelsen af flere Tapeter og i saa Fald gjerne vil vide hvilke Emner der skal behandles, for at han kan forberede sig derpaa.-

Ærbødigst
J. C. Jacobsen

d 22/11-84 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 1-1884-85
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed