J. C. Jacobsens arkiv

1885-09-11

Dokumentindhold

Brevkoncept uden adressat, men brevet er formodentlig sendt til Bestyrelsen for Frederiksborgmuseet. Om Otto Baches pris for billedet af Christian IV's kroning. J. C. Jacobsen finder prisen altfor høj.

Transskription

Det gjør mig meget ondt, at Professor Bache i et uheldigt Øieblik har faaet det Indfald at nævne en Priis for Chr 4des Kroningstog, som Ingen kunde drømme om, da den er mere end dobbelt saa høi, i Forhold til Billedets Størrelse og hele Beskaffenhed som Illustrationsbillede, som det tidligere Billede paa samme Plads af H. Hansen, der har krævet ligesaa betydelige Forstudier af Portraiter, Dragter, Bygninger, osv., hvilket kostede 9000 Kr (ikke som det blev sagt i det sidste Møde hos Worsaae: 8000)
Misforholdet er ligesaa stort i Sammenligning med de Priser der ere forlangte og betalte for alle tidligere Arbeider til Museet, f. Ex

Baches "Marsk Stig", 7 Al bredt 5000 Kroner.
Neumann "Hollandsk Flaades Ankomst" 5 Al bredt.. 5000 Kr
Olriks "Volmer Slaget", 15 Al. bredt 15.000 Kr
Lunds, "Stormen paa Kjøbenhavn", 8 Al bredt, 8000 Kr.-

Men i hvert Fald forekommer det mig klart, at Museet ikke har Raad til at anvende 20.000 Kr til et Billede, selv om det blev et Kunstværk, d.v.s. langt kom til at overgaae Alt, hvad der hidtil er præsteret her i Landet. Og selv om man i sin Tid kunde faae Raad dertil, vilde det være urigtigt at anvende saa stor en Sum til et Illustrationsbillede, som kan undværes, da det ikke som Volmer Slaget, Stormen paa Kjøbenhavn, Arvehyldningen, N. Ebbesens Daad, Slaget paa Rheden og Kjøgebugt o.s.v. fortæller om vigtige Begivenheder i Danmarks Historie, der ubetinget bør fremstilles.Jeg maa derfor foreslaae, at vi opgive Tanken om at fremstille "Kroningstoget" og overveie paa hvilken anden Maade vi kunne anvende Væggen i Chr. 4des Sal til Minder

om denne Konge, f. Ex ved Portraiter af hans Samtidige, hvilke i rigeligt Tal og billigt kunne faaes fra Sverrig.Det er ikke usandsynligt at Bache endnu ikke har havt Tid til at overveie hvor meget Arbeide de Forstudier ville kræve, hvorom han i Foraaret talte og at han derfor paa Maa og Faa har nævnt den colossale Sum, men jeg maa bestemt fraraade at prutte med ham, hvorimod vi kunne indskrænke os til at lade ham vide, at vi for Tiden ikke kunne bestille flere store Billeder end der allerede er vedtaget. Hvorvidt vi skulle bestille det mindre Billede af Jerndorff, som jeg har sagt ham at vi ønske, maa jo bero paa om hans Pris derfor holder sig indenfor den hidtil fulgte Norm; i modsat Fald kan jo ogsaa dette Foretagende stilles i bero.

d 11/9 - 85

Ærbødigst
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 15-1886-87 
Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed