J. C. Jacobsens arkiv

1884-09-24

Dokumentindhold

2 koncepter til et brev afsendt 24 september til bestyrelsen for Frederiksborgmuseet. J. C. Jacobsen er ikke tilfreds med forretningsgangen i Frederiksborgmuseets bestyrelse og foreslår strammere regler vedrørende mødevirksomhed. Han foreslår en udvidelse af museumsinspektørens arbejdsområder og ansvar.

Transskription

Til 
Bestyrelsen  for Frederiksborg Museet

Det kan næppe feile, at mine ærede Kolleger have faaet det samme Indtryk af vore Møder, som jeg, nemlig at Forretningsgangen langtfra er tilfredsstillende og at den trænger til Forandring.-
Den Tid som de enkelte Medlemmer kunne afsee til Møder, er jo meget begrændset og disse afholdes derfor i Reglen med lange Mellemrum, hvorefter der foreligge talrige Sager, som maae behandles temmelig iilfærdigt og ofte uden tilstrækkelige Oplysninger, da man savner en let Oversigt over det tidligere Passerede, saa at man jevnligt maa stole paa Hukommelsen, der paa Grund af de lange Mellemrum ikke er synderlig paalidelig. Navnlig savne vi en klar Oversigt over de Ressourcer, der til enhver Tid ere til Raadighed efter Fradrag af de Beløb, hvorover der er disponeret, men som enten meget snart eller først efter længere Tid ville komme til Udbetaling.
Da vi imidlertid nu ere komne saa vidt, at der ikke mere trænges til tilfældige Anskaffelser og da vi nu kunne gjøre en temmelig sikker Kalcule over de aarlige Ressourcer, forekommer det mig at være paa Tiden at lægge en bestemt Plan for hvert kommende Aars Virksomhed og at der i Henhold til denne vedtages et aarligt Budget.

Af Hensyn til den knappe Tid i Møderne vil jeg fremdeles foreslaae, at de Sager der skulle optages paa Dagsordenen, sættes i Cirkulation før Møderne, saa at Beslutningerne kunne tages efter forudgaaet Overveielse.-
For at en vel ordnet Forretningsgang kan komme istand, forekommer det mig dog fremfor Alt nødvendigt, at der er een Mand, som har et fuldstændigt Overblik over alle Museets Anliggender og som er i Besiddelse af alle fornødne Oplysninger saavel om Kassens Status som om de gjorte eller vedtagne Bestillinger og deres Beløb og om de udførte Arbeider, som endnu ikke ere fuldt betalte, osv, og som derfor bør være tilstede i Møderne og føre Protocollen samt et Register over Resolutionerne.
Dette Hverv vil efter min Formening hensigtsmæssigst kunne overdrages Museums-Inspecteuren, som har den daglige Ledelse af og Tilsyn med Museet og samtlige til dette overdragne Localer og som saaledes ogsaa i denne Henseende bedst kan meddele Bestyrelsen alle fornødne Oplysninger.
Museums Inspecteuren bør selvfølgelig have stadigt Ophold paa Frederiksborg Slot, men dette kan formodentlig ikke være til Hinder for at han kan komme til stede i Bestyrelsesmøderne naar de holdes i Kjøbenhavn, hvilke iøvrigt, naar de ikke holdes hyppigere end hidtil, vistnok ogsaa godt kunde og maaske i Reglen helst burde holdes paa Frederiksborg.
En Saadan Inspecteur, der tillige kan fungere som Bestyrelsens Secretair, bør efter min Formening ansættes jo før jo heller og i hvert Fald saalænge før Museet overtager Localerne, at han til den Tid kan være fortrolig med den hele Institution og med de Pligter, der ville paahvile ham, naar Slottets indre Vedligeholdelse gaaer over til Museet, hvorom der bør meddeles ham en udførlig Instruction.

Idet jeg fremsender disse Forslag til den ærede Bestyrelses Overvejelse og i Haab om at de snart kunne komme til Forhandling i et møde, undlader jeg ikke at tilføie at jeg i næste Møde vil udbede mig Tilladelse til at bringe det af mig i Foraaret indsendte Forslag om en Plan for Valget og Opstillingen af de historiske Malerier, m. m. under Forhandling.

Ærbødigst
J. C. Jacobsen
Carlsberg d 24 Septbr 1884


[Med blyant påført] 
 d 24/9 afsendt
 
Til Bestyrelsen for Frederiksborg Museet
Det kan næppe feile, at mine ærede Kolleger have faaet det samme Indtryk af vore Møder, som jeg, nemlig at Forretningsgangen langtfra er tilfredsstillende og at den trænger til Forandring.-
Den Tid som de enkelte Medlemmer kunne afsee dertil er jo meget begrændset og Møderne afholdes derfor i Reglen med lange Mellemrum, hvorefter de talrige Sager, som de foreligge, maae behandles temmelig iilfærdigt og som oftest uden tilstrækkelige Oplysninger, da man savner en let Oversigt over det tidligere Passerede, saa at man jevnligt maa stole paa Hukommelsen, der paa Grund af de lange Mellemrum ikke er meget paalidelig. Navnlig savne vi en klar Oversigt over de Ressourcer, der til enhver Tid ere til Raadighed efter Fradrag af de Beløb, hvorover der er disponeret, men som maaskee snart, maaskee først om længere Tid ville komme til Udbetaling.
Da vi imidlertid nu ere komne saa vidt, at der ikke mere trænges til tilfældige Anskaffelser og da vi nu kunne gjøre en temmelig sikker Kalcule over de aarlige Ressourcer, forekommer det mig at være paa Tiden, at der lægges en bestemt Plan for hvert kommende Aars Virksomhed og at der i Henhold til denne vedtages et aarligt Budget.

Af Hensyn til den knappe Tid i Møderne vil jeg fremdees foreslaae, at de Sager der skulle optages paa Dagsordenen, sættes i Cirkulation før Møderne, saa at Beslutningerne kunne tages efter forudgaaet Overveielse.
For at en vel ordnet Forretningsgang kan komme istand, forekommer det mig dog fremfor Alt nødvendigt, at der er een Mand, som har et fuldstændigt Overblik over alle Museets Anliggender og som er i Besiddelse af alle fornødne Oplysninger saavel om Kassens Status som om de gjorte eller vedtagne Bestillinger og deres Beløb og om de udførte Arbeider, som endnu ikke ere fuldt betalte, osv, og som derfor bør väre tilstede i Møderne og føre Protocollen samt et Register over Resolutionerne m.m..Dette Hverv vil efter min Formening hensigtsmæssigst kunne overdrages Museums-Inspecteuren, som har den daglige Ledelse af Tilsyn med Museet og samtlige til dette overdragne Localer og som saaledes ogsaa i denne Henseende bedst kan meddele Bestyrelsen alle fornødne Oplysninger.
Museums-Inspecteuren maa selvfølgelig have stadigt Ophold paa Frederiksborg, men dettee kan formentlig ikke være til Hinder for at han kan komme til stede i Bestyrelsesmøderne naar de holdes i Kjøbenhv, men som, naar de ikke holdes hyppigere end hidtil, vel ogsaa godt kunde og i Reglen maaskee helst burde holdes paa Frederiksborg.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-009-00029
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed