J. C. Jacobsens arkiv

1876-04-29

Dokumentindhold

Ansøgning om byggetilladelse til at opføre et væksthus (Pompeji) på Carlsberg.

Transskription 
Til Bygningsinspecteuren i Frederiksberg District
 
Hermed fremsendes Tegninger in duplo til et Væxthuus, som jeg agter at lade opføre paa min Eiendom Carlsberg ved Valby.
Den midterste Deel af Bygningen opføres af 20 doriske Søiler af haard Faxe Kalksteen, hvilket bære et muret Gesims og derover et hvælvet Glastag paa Jernspær. Gangen udenom Søilerne dækkes af et Tag af Muurværk mellem Jernbjelker med Belægning af Asphalt.- Huset skal opvarmes ved Damprør.Opførelsen af denne Bygning agtes paabegyndt snarest muligt.
 
Ærbødigst
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 29 April 1876
Approberes til Opførelse under Betingelse af, at de anvendte Konstruktioner udføres overensstemmende med de i Deres Skrivelse af 6.  Maj opgivne Dimensioner og at Bygningslovens Forskrifter i det hele nøje overholdes.-
Frederiksberg Bygningsdirektorat d: 12 Mai 1876.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
000031959/000007643
Carlsberg