J. C. Jacobsens arkiv

1881-08-25

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen forøger Carlsbergfondets kapital med 1 million kroner til fordeling mellem fondets tre afdelinger.

Transskription

Til
Carlsbergfondets Direction.

Det har allerede i længere Tid kunnet skjønnes, hvad der nu viser sig aldeles klart, at det nationalhistoriske Museum ikke kan dannes og udvikles paa en til dets Formaal svarende Maade ved Hjælp af den Indtægt af 10,000 Kroner aarligt, som ved mit Gavebrev af 1878 blev tillagt det.-
Det maa nemlig erindres, at dette Museums Dannelse og Udvikling ikke i samme Grad som de fleste andre Museers kan bygges paa frivillige Bidrag af existerende Gjenstande, da disse kun i en indskrænket Grad kunne finde Anvendelse i et historisk Museum, hvis Hovedopgave er at give en Fremstilling af  historiske Begivenheder og Personer. Dertil udfordres en Række af større Historiemalerier, der maa bestilles hos de dygtigste Kunstnere og en talrig Samling af Portraiter, der for største Delen maa kjøbes eller Kopier deraf bestilles efter de bedste Originaler, som tildeels maa søges i Udlandet, hvilket bl. A. gjælder om de legemstore Billeder af de med Christian 4de samtidige Regenter i Europa, som efter Planen x) skulle pryde Riddersalen i Forbindelse med de dér anbragte Billeder af Christian 4de, og hans Slægt.[i margen] x) skulle optages i Museet
Men dertil kommer, at det ved de allerhøieste Resolutioner om Museets Oprettelse er fastsat, at der ikke derved maa paadrages Statens Finantser nogen Byrde og at Museet

altsaa foruden Anskaffelsen og Vedligeholdelsen af Malerier, Skulpturer, Afstøbninger og andre Gjenstande, tillige maa sørge for selve Localernes stadige vedligeholdelse og fremtidige Hovedreparationer (Restauration) ligesom det ogsaa maa lønne den til Museets Ordning og Bevaring samt Forviisning for Publikum ansatte fagkyndige Inspecteur og de til hans Assistance antagne Medhjælpere. Fremdeles maa bemærkes, at de til Konge- og Prindsessefløiens Restauration skjænkede Summer kun ville være tilstrækkelige til Istandsættelsen af de 3 underste Etager, som ere beregnede paa strax at tages i Brug til Fremstillinger af Fædrelandets Historie indtil Slutningen af vort Aarhundrede, hvorimod den tilsvarende Istandsættelse i samme Stiil af begge Fløienes øverste Etage, hvori de kommende Aarhundreders Begivenheder og Personer skulle fremstilles, foreløbig er udsat indtil der bliver Brug for de derværende Localer.
Ligeledes ere nogle af de paatænkte Arbeider til Fuldstændiggjørelsen af Riddersalen indtil videre stillede i bero, fordi de Tilskud, jeg har kunnet yde, have fundet fuld Anvendelse til de mere paatrængede Arbeider paa Kamin, Hovedportalet og Væggenes Tapeter.-
For nu at sikkre hele den for Tiden manglende Restauration af samtlige Localer, hvori Museet anbringes, bør dette udrustes saaledes, at det efterhaanden kan afsee det Fornødne til disse Restaurationsarbeider.
Naar Museet i en ikke for fjern Fremtid skal opnaae et Indhold, der kan give det den Beyydning for det danske Folk, som er tilsigtet og det derfor skal sørge for de ovenfor nævnte Fornødenheder, vil det ifølge de anstillede Beregninger behøve en Forøgelse i dets faste Indtægt af c 25,000 Kroner aarligt,

hvilken det ligger mig paa Hjerte allerede nu at sikkre det, i Haab om at opleve at see de første Frugter deraf.-
Det samme Ønske nærer jeg med Hensyn til de andre Retninger af Carlsbergfondets Virksomhed, nemlig om Afdeling B. hvis aarlige Indtægt allerede nu har fundet fuld Anvendelse og som saaledes kan trænge til en Forøgelse deri, for at have noget tilovers til forefaldende større Foretagender eller til Anvendelse i Retninger, hvori Fondet endnu ikke har havt Anledning til at virke. Hertil antager jeg, at et aarligt Bidrag af 15,000 Kroner vil kunne være tilstrækkeligt.
Hvad Afdeling A, Laboratoriet, angaaer, synes dette vel for Øieblikket at have mindre Trang til en forøget Indtægt, selv om dets Virksomhed fremdeles udvides hvortil der er al Udsigt, men det bør erindres, at der med den stigende Virksomhed vil følge udvidede eller vel endog nye Krav til Localerne, som de nuværende ikke ville kunne tilfredsstille og at der derfor itide maa tænkes paa, at henlægge saamange "Sparepenge", at de i den kommende Tid fornødne Bygningsforetagender derved kunne iværksættes.
Jeg troer derfor at det vil være hensigtsmæssigt allerede nu at forøge Carlsberg Laboratoriets aarlige Indtægt med 10,000 Kroner.
I den Hensigt at sætte Carlsbergfondet i Stand til at yde de ovenfor omtalte, forøgede Bidrag til samtlige 3 Afdelinger, har jeg ved et Thinglæst Gavebrev af 22de d.M. skjænket til Fondet en Sum af 1.000.000 Kroner med Pant i min Eiendom Carlsberg, hvilken Capital skal forrentes med 5 pCpA fra 25 Septbr d.A. at regne.

I Henhold til foranstaaende tillader jeg mig, at indstille, at den aarlige Rente af 50.000 Kroner, som ved mit ovennævnte Gavebrev vil tilflyde Carlsbergfondet, maa blive anvendt til de respective afdeliger i det Forhold, som maatte finde den ærede Directions og Videnskabernes Selskabs Billigelse og at et dermed overensstemmende Tillæg til Statuterne maa blive Hans Majestæt forelagt til Allerhøieste Approbation.
Det vilde stemme mest med mit Ønske, dersom denne Forelæggelse af Statut-Tillæget for Hs. Majestæt Kongen kunde Skee paa Fondets Stiftelsesdag d 25de September men da dette neppe vil kunne skee, eftersom dette Andragende forekommer saa sent, indskrænker jeg mig til at udtale det Haab, at Andragenet kan blive forelagt Vidensabernes Selskab paa den nævnte Dag.-

Carlsberg d 25de August 1881
 
Ærbødigst 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet, Mæcenvirksomhed, filantropi