J. C. Jacobsens arkiv

1882-12-10

Dokumentindhold

Udkast til et brev til Carlsbergfondets Direktion om anbringelse af Carlsbergfondets midler.

Transskription


TilCarlsbergfondets DirectionI Anledning af Directionens ærede Skrivelse af 6te d.M om Frugtbargjørelsen af Fondets Midler maa jeg først bede om Undskyldning for at jeg ikke i rette Tid har besvaret Directionens tidligere Skrivelse om samme Gjenstand. Jeg begjærte dengang strax paa Udkast til en Besvarelse, men da jeg savnede nogle Oplysninger, maatte jeg standse dermed og under det stærke Tryk af uopsættelige Forretninger, blev min Svarskrivelse desværre liggende halvfærdig indtil nu.Ifølge den til mig rettede Opfordring har jeg paany overveiet Sagens Enkeltheder og skal nu meddele mine Anskuelser om den mest forretningsmæssige Ordning af det omhandlede Anliggende.1. Om Opsamling af Reservecapital og dennes Anbringelse i solide rentebærende Effecter har jeg allerede tidligere udtalt, at denne formentlig bør begynde nu, efter at Fondets aarlige Indtægt regelmæssigt overstiger den aarlige Udgift. Hvorvidt en Deel af denne rentebærende Kapital allerede nu skal betegnes som et urørligt "Reservefond" og en anden Deel betragtes som "Sparepenge" maa jeg henstille til Directionens nærmere Overvceielse. Dette Spørgsmaal holder jeg altsaa udefor min Betragtning.Afdeling A, Laboratoriet vil formentlig indtil videre kunne nøies med et Budget omtrent som det nugjældendeaf c 22000 Kr (incl Administration) og jeg antager altsaa at denne Afdeling, hvis Indtægt er 35000 Kr, kan oplægge c 13000 Kr aarligt.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet, mæcenvirksomhed