J. C. Jacobsens arkiv

1883-12-31

Dokumentindhold

Supplement til J. C. Jacobsens testamente. Annexbryggeriet.

Transskription


 
Til Carlsberg Fondets Direction
 
Da jeg oprettede mit Testamente af 20 Februar 1882, ifølge hvilket Carlsbergfondet skal arve hele det nuværende "Gamle Carlsberg", som foruden det til Fondet pantsatte ældre Bryggeri med Tilbehør, Matr No 19. c, tillige omfatter Annex Bryggeriet med Grund og Tilbehør Matr. No 20. g, blev det paalagt Fondet at overtage de paa sidstnævnte Deel af det samlede "Gl. Carlsberg" ved min Død hvilende Forpligtelser.Disse Beløb sig dengang til 750,000 Kroner, men siden den Tid har jeg, som bekjendt maattet udvide og forbedre Annex-Bryggeriet i alle Retninger, saaledes at dette nu kan producere ligesaa meget som det ældre Bryggeri, til hvilken Udvidelse og Forbedring er medgaaet c 1,000,000 Kroner, som tildeels er tilveibragt ved Forbrug af min Driftskapital og iøvrigt ved en Kasse-Kredit hos Handelsbanken af 800.000 Kroner, da denne Form viste sig mere tidssvarende end et nyt Proiritetslaan. I Betragtning af min fremrykkede Alder af 72 Aar finder jeg det imidlertid ikke forsvarligt at paalægge mine Efterladte hele den ovenanførte Gjæld af 800,000 Kr da Beløbet er anvendt til at forøge Annexets Værdi meds. 2en Million Kroner, som vil tilfalde Carlsbergfondet, og jeg har nu ved et Tillæg til mit Testamente, bestemt, at Halvdelen af nævnte Gjæld, nemlig 400,000 Kroner, skal overtages af Carlsbergfondet, forsaavidt denne Gjæld ikke før min Død er afbetalt.Idet jeg gjør den ærede Direction denne Meddelelse, troer jeg at burde oplyse, at Annexet i Alt har kostet circa 2,800,000 Kroner, hvoraf imidlertid c 600,000 Kroner ere afskrevne som amortiserede, saa at denne Deel af min Eiendom nu kun staar til Bogs for c 2,200,000 Kroner, hvilket er betydeligt under dens virkelige Værdi og c dobbelt saa meget, som de Forpligtelser Carlsbergfondet eventuelt vil komme til at overtage.-
 
Ærbødigst
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 31 December 1883.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Carlsbergfondets arkiv
Mæcenvirksomhed, filantropi, Carlsbergfondet, testamente, Annexbryggeriet