J. C. Jacobsens arkiv

1885-07-24

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

G. von Rosen

Dokumentindhold

Om kopiering af malerier af berømte svenskere til Frederiksborg Slot.

Transskription

24/7 85

Høivelbaarne Hr Greve G v Rosen.

For det Tilfælde, at jeg ikke skulde faae den Ære at Træffe Dem før min Afreise tillader jeg mig hermed at bringe Dem min Forbindtligste Tak for den Velvillie, hvormed De har beæret mig og for deres Redebonhed, hvormed De er kommen de af mig udtalte Ønsker imøde.-
Hvad disse angaaer, kan jeg nu, efter at have gjennemseet de forskjellige Samlinger, nærmere angive Gjenstandene for vort foreløbige Ønske, nemlig at erholde Kopier af følgende Portraiter:
- Kong Chr. 4de i hel Figur af Karel van Mander No. 503. National Musem.
- Kong Frederik 2den, hel Figur, Kopi af Elbfas No 1120 i Gripsholm Samlingen
- Kong Frederik 2den Knæstykke af Elbfas No 1151 i Gripsholm Samlingen.
Jeg kunde have ønsket allerede nu hertil at føie et Portrait i hel Figur af Gustav Adolf, men i de Samlinger, som for Tiden ere tilgjængelige, findes kun Brystbilleder

af denne Konge. Derimod omtaler Carléns Beskrivelse af Stockholm Slot p 137 et Billede af G. Adolf til Hest malet af A. Cuyp, men dette saavelsom de fleste andre historiske Portraiter paa Slottet, ere for Tiden bortflyttede eller tildækkede paa Grund af de omfattende Reparations arbeider i Slottet..Spørgsmaalet om en Kopi af G. A maa derfor opsættes til et senere Tidspuct og da blive optaget i den Fortegnelse over svenske Konger og berømte Mænd i Sverrige, som Bestyrelsen for Frederiksborg Museet ønsker at erholde Kopier af.
For Øieblikket gaaer min ærbødige Anmodning til Hr Greven altsaa ud paa, at de efter Deres venlige Tilbud vil besørge de ovennævnte 3 Portraiter copierede af dertil egnede svenske Kunstnere, idet jeg ganske overlader til Dem at fastsætte Prisen saavel som Tiden for Kopieringens Udførelse.
Modtag ..... om den udmærkede Høiagtelse hvormed jeg forbliver
Deres forbundne og hengivne
J. C. Jacobsen 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Stockholm
FA 2-010-00004 
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed