J. C. Jacobsens arkiv

1870-04-12

Dokumentindhold

Om placeringen af statuen af H. C. Ørsted af J. A. Jerichau.

Transskription

Herr Etatsraad H. C. Andersen
 
Professor Jerichau svarede mig paa mit Spørgsmaal angaaende et Billede af Monumentet, at den Tegning vi havde slet ikke kunde benyttes, da Genierne var aldeles forskjellige fra det oprindelige Udkast og at der altsaa maate gjøres en ganske ny Tegninghvilket ville tage nogen Tid. Han ønskede desuden ikke at sende en Tegning af Monumentet ud i Verden, før selve Værket dtod færdigt, osv. Denne Idee maa vi altsaa opgive. Derimod vilde han med glæde lade sit Atilier staae aabent for Enhver, som vilde see Statuen, hver Mandag fra Kl 12 til 3. Hermed sender jeg en Grundtegning af Pladsen ved Studenterforeningen hvorpaa jeg har betegnet det Sted, hvor

Monumentet efter min Formening helst maatte staae, saaledes at det kunde være synligt fra Holmens Bro, samt det Sted, hvor det vilde komme til at staae dersom man skulle binde sig til Midtpunctet af den beplantede Trekant. Jeg antager forøvrigt, at dette Spørgsmaal kan stilles i bero til jeg kommer tilbage fra min Reise.
 
Carlsberg d 12 April 180
 
Med Høiagtelse og Hengivenhed
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
H. C. Ørsted, mæcenvirksomhed