J. C. Jacobsens arkiv

1876-10-26

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver til Japetus Steenstrup om valg af 'directeurer'. J. C. Jacobsen mener ikke, at han vil få meget med 'Academie nationale' at gøre, og at de kun er ude efter hans kontingent.

Transskription

Kjære Ven !
 
Madvig har ganske rigtig meddelt at Valget af Directeurer (3+2) vil finde Sted imorgen, men han omtalte ikke Valget af de Tilforordnede, hvilket jeg nu af dit Brev seer, at man vil fremskynde med en Hast, som forekommer mig meget stor, men hvorimod jeg naturligviis ikke har noget at erindre.
Jeg gjør Regning paa, at Du paa Løverdag meddeler mig Udfaldet af Valget - ganske privat - hvorefter jeg paa Søndag vil gjøre Directeurene min Opvartning (forsaavidt jeg træffer Dem ) og ved samme Leilighed indbyde dem til Middag til næste Søndag d 5te Nov.
Jeg beklager at jeg har gjort Dig saamegen Uleilighed med Academie nationale, med hvilket jeg ikke troer

at jeg vil have noget at bestille, da Academiet viser altfor stor Begjærlighed efter - mit Kontingent.
(Den vedlagte gjentagne Opfordring)
 
Med venligste hilsen
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
d 26/10. 76

Herr Etatsraad Steenstrup
 
d 27/10
Efterskrift idag til Brevet igaar
_________________________
Det "Vedlagte", som ikke var vedlagt, kommer her skamfuld bagefter
Din J
 
Herr Etatsraad Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J. C. Jacobsens brevpapir
FA 2-015-00018+19, F 6
Academie nationale