J. C. Jacobsens arkiv

1874-04-18

Dokumentindhold

Takkebrev for en god oplevelse i teatret ved opførelsen af Romeo og Julie.

Transskription

Carlsberg d 18 April 1874
 
Fru Etatsraadinde Heiberg
 
Jeg kommer i denne Time hjem fra Theatret, hvor jeg har seet Roemo og Julie, og føler Trang til at takke Dem for den Nydelse jeg har havt. Jeg tilstaaer at jeg har været næsten forbauset over at man havde Mod til at bringe dette Skuespil paa Scene med de Kræfter, den nu kan byde over og at det var med Ængstelighed jeg imødesaae Resultatet af dette dristige Forsøg, men jeg maa nu erkjende, at Forsøget er lykkedes langt over Forventning og at enhver som elsker den danske Skueplads maa glæde sig over at denne endnu er istand til med Ære at fremstille et Værk som Romeo og Julie. Næst at takke Dem for den Deel, som de umiskjendeligt har havt i den vellykkede Udførelse, som vidner om den Aand, som har været ledende, maa jeg særlig udtale min Glæde over den Sandhed og correcte Opfattelse saavelsom den Skjønhed og Varme, der gaaer igjennem Udførelsen af Julies Rolle.
Dersom jeg kjendte Frøken Dehn, vilde jeg personlig udtale en gammel Mands Paaskjønnelse af hendes Spil og af den Maade, hvorpaa hun ved at tolke Shakspear's Poesie har bragt mig til at glemme mine 63 aar og til at føle og drømme som en Yngling.
Jeg henstiller imidlertid til Dem, hvorvidt De anseer det gavnligt for hende, at hun erfarer hvilket Indtryk hendes Spil har gjort paa en gammel Mand og en gammel Ven af det danske Theater.
 
Deres ærbødige og hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Det Kongelige Teater