J. C. Jacobsens arkiv

1870-09-29

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen giver sit tilsagn om økonomisk støtte til lovende kunstneriske talenter ved Det Kongelige Teater.

Transskription

Fru J. L. Heiberg

Den sjeldne dramatiske Nydelse, som jeg i Aften har havt, har paany mindet mig om hvormeget vi maae paaskjønne Deres opoffrende og heldbringende Virksomhed i Kunstens Tjeneste ved, efter selv, desværre - at have afsluttet Deres glimrende Kunstnerbane, at fremdrage, støtte og veilede yngre, lovende Kræfter. Det har været mig en stor Tilfredsstillelse, at kunne give Dem et lille Beviis paa denne min Erkjendelse ved den Understøttelse jeg har ydet Deres Protegé Frøken Pfeil, og de glædelige Frugter, Deres Indflydelse for og paa hendes Udvikling har baaret, opmuntre mig til, nu da hun ikke mere trænger til min Bistand, at tilbyde et lignende Bidrag til Bedste for den kunstneriske

Udvikling af de fremspirende Talenter som De tager Dem af. Jeg veed at der gives flere saadanne, men De vil selv bedst vide hvilke af Disse, der kunne have mest Gavn af lidt Understøttelse og jeg ønsker derfor at stille for i Aar en Sum af 500 Rdlr til Deres Disposition til det nævnte Øiemed, bedende Dem at anvende den efter Deres eget Skjøn, uden at mit Navn nævnes.I Haab om at De med Velvilie vil modtage dette mit Forslag og at jeg derved kan bidrage en liden Skjærv til Fremme for den Kunst, som De har lært mig, som det hele Danske Folk, at skatte og elske, forbliver jeg

med sand Høiagtelse
Deres ærbødige
J. C. Jacobsen

Carlsberg 29 Septbr 
1870 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed