J. C. Jacobsens arkiv

1875-04-27

Dokumentindhold

Om fru Heibergs sygdom og J. C. Jacobsens anbefalinger til besøg i Pompeji og Museo Borbonico. Om en lejlighed i Gothersgade.

Transskription

d. 27de April 1875

Fru Etatsraadinde Heiberg
 
Kjære Veninde! 
Tak for det glædelige længselsfuldt ventede Budskab, som jeg idag modtog fra Dem! Endelig kan jeg da igjen have den Glæde, at skrive Dem til, thi saalænge jeg ikke hørte andet Kjøbsposter fra Dem, var det mig umuligt. Jeg forstaaer ikke at tolke min Deeltagelse i Sorger og Bekymringer i Ord og jeg har ikke kunnet tale om mine Ønsker og mit Haab om Deres Bedring, saalænge jeg havde Anledning til at frygte for at Virkeligheden atter vilde gjøre mit Haab til en Illusion saa at mine Ord kunde komme til at klinge som en Ironi i Deres Øren. Men nu er mit Haab omsider gaaet i Opfyldelse og nu kan jeg sige at mit bedste og sidste Haab knyttede sig til Sorrent, thi jeg kjender intet andet Sted paa Jorden, hvor man indaander Velvære og Livsglæde i den Grad som i Sorrent.
 
Saavidt jeg veed, har De været i Pompeii, men dersom De ikke har været fuldkommen rask dengang og ikke kunnet nyde Det tilfulde vilde jeg raade Dem at besøge det engang endnu, helst fra Sorrent. Det er vel en lang Kjøretour, men dersom denne ikke overstiger Deres Kræfter, er Farten langs Neapels Bugt høist interessant.Skjøndt De sagtens har nogen Frygt for at gaae i Museer, bør De dog ikke undlade at besøge Museo Borbonico i Neapel, hvor alle Gjenstande fra Pompeii ere opstillede og hvor man maa see dem for at faae en levende Forestilling om hvad Pompeii har været og om det antike Liv i det Hele.
Herr Krieger har forleden meddelt mig at De vilde komme hjem i Juni, men jeg seer nu, at Dee tænker paa at komme hjem allerede først i Juni. Er det ikke for tidligt at forlade Italien, før den deilige Mai Maaned er tilende ? Den er netop den allerskjønneste og mest vederqvægende Maaned.
 
Jeg kan nok forstaae, at De higer efter at komme hjem, for at søge en Leilighed til Efteraaret, men dette forekommer mig at kunne skee nogle faa Uger senere.
Jeg har gjentagne Gange taget den Leilighed i Øiesyn i Byggeselskabets Gaard i Gothersgades Forlængelse, hvorpaa e har tænkt, men jeg tør ikke tilraade Dem at vælge den, især efter at De nylig har været angreben af den romerske Feber, thi om Pudset paa Murene end allerede er tilsyneladende nogenlunde tørt, ere selve Murene dog langtfra tørre til Efteraaret og de ville i Vinterens Løb udsende deres Uddunstninger i de lukkede Værelser, hvilket De neppe vil kunne taale.- Dog derom kunne vi jo nærmere tale naar De kommer hjem "engang i Juni".
Hermed maa jeg for dennegang sige Dem Farvel.
Gid De fremdeles maa kunne nyde Sydens Skjønhed i fulde Drag og komme hjem med friske og foryngede Kræfter!
 
Deres stedse hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
Maa jeg bede Dem bringe min venligste Hilsen til Deres Børn
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
Sorrento
Rigsarkivet
Filantropi, antikken