J. C. Jacobsens arkiv

1877-05-10

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen er i Paris og skriver om teaterbesøg og besøg på Salonen. Han foretrækker det gamle Theatre francais fremfor den nye opera.

Transskription

Paris d 10 Mai 1877.
 
Fru Etatsraadinde Heiberg
Jeg haaber, at De har erfaret, at jeg var afreist før Deres Brev kom til Carlsberg og at det altsaa først er kommmen i mine Hænder her i Paris.- Det var Skade, at jeg ikke fik Tid til at besøge Dem, før jeg reiste (hvori min Forkjølelse var Skyld) da jeg gjerne vilde have benyttet Deres venlige Tilbud om at tilstille Frøken Rung et Bidrag til hendes Reise. Skjøndt jeg maa tilstaae at jeg, da jeg 2den Gang hørte Don Juan, fandt mig mindre tilfredsstillet ved hendes dramatiske Udførelse, end den Første Gang, forekommer det mig dog at hun har gjort umiskjendelige Fremskridt og jeg vilde derfor gjerne give hende en Opmuntring.- Dertil hendes private Soiree mig en Anledning som jeg benyttede ved at bestille 10 Billetter og derfor sende en Bestilling af 100 Kroner (uden at underskrive Bestillingen). Den samme
 
Betaling havde jeg sendt Frøken Dehn for 10 Billetter til hendes Soiree, ligeledes uden Underskrivelse. Det var navnlig Frøken Dehns Spil i "Mellem Slagene" der havde glædet mig som Tegn paa et betydeligt Fremskridt.-
Jeg har nu for første Gang seet den nye Grand Opera i Virksomhed og desværre faaet bekræftet, hvad jeg anede, da jeg saae Bygningen under Opførelse, at den ydre Pomp maatte gjentage sig i det Indre saa at mise en scène vilde blive Hovedsagen og at det Væsenlige, Kunsten, vilde blive det Underordnede. Jeg har endnu kun seet een Opera, le Roi de Lahore, som i mine Tanker kun har ringe Værdi,undtagen forsaavidt som den giver det nye Apparat Leilighed til at vise sig fra den mest glimrende Side og dermed at skaffe Publikum en for Øiet henrykkende Nydelse.-En af de følgende Aftener skal Faust opføres, som jeg agter at høre. I dette Stykke antager jeg at mise en scène ikke kan blive saa dominerende som i Roi de
 
Lahore, men jeg frygter dog for, at det Væsenlige ogsaa her maa blive skudt tilside eller tabe sig i det pompeuse Udstyr. 
I Modsætning til den nye Opera er det en Vederquægelse at komme i det gamle og tarvelige (altfor tarvelige) Theatre francais. Her er Intet, som forstyrrer den dramatiske Kunst og de Indtryk, man her modtager, høre til dem man længe kan bevare.- Ogsaa her gives næsten uafbrudt det samme Stykke, et nyt Drama, Jean Dacier, som ikke er at stor Værd, kun et Leilighedsværk, beregnet paa den "øieblikkelige republikanske Strømning, men som indeholder en Mængde dramatiske Situationer og godt tegnede Characterer.
De 2 Hovedpersoner spilles af Caquelin og Mdme Tavart, af hvilke man her synes at sætte Caguelin høist for hvem Rollen ogsaa er skreven af Forfatteren, der er hans Ven. Efter min Mening ligger denne Rolle dog udenfor Caquelin's Omraade, da hverken hans Figur eller hans Ansigt og Minespil egner sig for det Ophøiede, Tragiske og Exotiske, men hans Opfattelse er rigtig
 
og smuk og han fortjener forsaavidt det Bifald han høster. Den anden Hovedperson spilles af Mdme Favart, hvis Udførelse er et fuldendt Mesterværk i Holdning Minespil og Diction. Jeg har ofte med Fornøielse seet Mdm Favart, men først nu har jeg erkjendt at hun virkelig er en stor Kunstnerinde, uagtet hendes Ansigt ikke er saa heldigt skabt for Mimik, som det kunde ønskes.- Jeg har seet Noget som var bedre, men det er længe siden og det var ikke her.-
Jeg har ogsaa besøgt "Salonen", som nylig blev aabnet. Den indeholder en Mængde maadeligt, en ringe Deel som er godt og meget lidt udmærket. Dog vilde jeg ønske at vore Kunstnere vilde gaae i Lære her og studere Farven, Lyset og Tegningen. Et andet Fortrin, som udmærker de franske Malere fremfor vore: en riig Phantasie, kan desværre ikke læres men Anlæget dertil kan dog udvikles ved at leve i befrugtende Omgivelser.
Dersom jeg havde opholdt mig længere her, vilde disse Linier maaskee have indeholdt lidt fransk Causerie og mindre, dansk Passiar.

[På lang]:
Lev vel ! Gid De maa befinde Dem vel, hvor De end er! Jeg beklager at jeg ikke veed hvor mine Tanker skulde søge Dem. 
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Paris
Rigsarkivet
Rejsebrev, rejsebreve