J. C. Jacobsens arkiv

1885-01-11

Dokumentindhold

Om modtagelsen af en kopi af en rustning fra arsenalet i Wien.

Transskription

Carlsberg 11/1-85

Høivelbaarne
Hr Kammerherre Worsaae

Foruden de Rustninger, som kom til Frederiksborg i Slutningen af December, har jeg nu endvidere modtaget en af de 4 ciselerede Staalrustninger fra Arsenalet i Wien, hvilke det er lykkedes Fleischmann i München at faa Tilladelse til at copiere (skjøndt, "med en Del Besvær"). Denne Rustning er særdeles smukt udført og vil blive en Prydelse for Samlingen. Jeg har dog ikke villet tage den ud af Kassen, men maa, af Hensyn til Fugtigheden i Localerne hos mig, ønske at den snart kan komme til Frederiksborg, hvor den strax kan opstilles, da den er anbragt paa et smukt Stativ, som vistnok kan tjene som Model for de Stativer, som maa anskaffes til de senest ankomne Rustninger

Jeg ønsker derfor at vide hvornaar Hr Lehmeyer tager til Frederiksborg, for at jeg derefter kan indrette Afsendelsen af Rustningen.-

Med udmærket Høiagtelse
Deres ærbødige

J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 22-1884-85 
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed