J. C. Jacobsens arkiv

1878-10-26

Dokumentindhold

Worsaae beklager, at han ikke nåede til Aalborg for at se restaureringen af Aalborg Kloster. Han omtaler i sit brev den støtte, som Barfod og Klostret har fået af en 'herværende Patriot' og 'privat Kunstelsker' (J. C. Jacobsen).

Transskription

Rosenborg, Kbhn. 26 Octbr. 1878 

Høistærede Hr. Hospitalsforstander! 

Siden min Hjemkomst fra mine Sommerreiser har jeg været saa optagen af Forretninger, at jeg ikke tidligere har kunnet bringe Dem en Tak for Deres venlige Opfordring til at bese de af Dem udførte Restaurationer i Hospitalet og en Undskyldning, fordi jeg desværre ikke kunde komme. Istedetfor at gaae fra Aarhus til Aalborg, som jeg havde tilsigtet, maatte jeg uventet foretage et extraordinært særligt Syn over Hee Kirke 

ved Ringkjøbing, hvor det gamle mærkelige Taarnparti er i Fare.
Jeg beklager dobbelt, at jeg ikke har kunnet tage de ommeldte Restaurationer i Øiesyn, da jeg fra flere Sider af Sagkyndige har hørt, hvor megen Glæde og Fortjeneste De har af Deres udholdende Bestræbelser for denne Sags heldige Fremme!
Ligesom jeg paa vore Fortidsminders Vegne maa udtale en ganske særlig Tak til Dem, saaledes har det været mig en sand Tilfredsstillelse at støtte Deres Sag hos den herværende Patriot, der saa velvillig har gjort sin Hjælp til Arbeidets 

Udførelse. Maatte det nu kun lykkes Dem at overvinde de øvrige pecuniære Vanskeligheder, som sjælden udeblive i slige Tilfælde. Men jeg antager, at man i Aalborg ikke vil undlade at paaskjønne et smukt Restaurationsarbejde, som har skaffet Byen en ny Seværdighed, og som selv hos en privat Kunstelsker i Kjøbenhavn har fundet en vægtig Understøttelse.

Med særdeles Høiagtelse forbliver jeg Deres meget forbundne

JJA Worsaae.

 

Hr. Hospitalsforstander H. P. Barfod

Aalborg

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Aalborg
Aalborg Stiftshospital / Aalborg Klosters arkiv. Aalborg Stadsarkiv. Arkivnr. A2204, lb. nr. 207, 1877-1879 - Korrespondance