J. C. Jacobsens arkiv

1885-05-05

Dokumentindhold

Om rustninger.

Transskription

5/5 1885

Høivelbaarne
Hr Kammerherre Worsaae.

Det glæder mig at kunne meddele Dem, at Fleischmann i München nu, efter at have besigtiget de 2 Rantzuers Rustninger i Ambraser Samlingen, har tilbudt at levere tro Kopier deraf for resp. 2000 Mk og 2700 Mk, hvilket er ikke saa lidt dyrere end de hidtil leverede, men da disse 2 Rustninger ere særdeles rigt udstyrede med Ornamenter og bibelske Figurer, er Prisen ikke overdreven og jeg har derfor strax bestilt dem.Fleischmann har en original Pandserskjorte paa Haanden fra 14 Aarhundrede som svarer til den Tegning, jeg sendte ham fra Thorbjerg Fundet og som tilbydes for

2700 Mk.- Et saadant Stykke forekommer mig at være saa interessant, at jeg troer at Leiligheden til at erhverve den bør benyttes og jeg har derfor svaret "omgaaende", at jeg vil modtage Tilbudet.-
Da en saadan Pandserskjorte nu ikke kan forfærdiges under 4000 Mark, forekommer det mig noget usandsynligt at alle de Ringpandsere, hvormed Wilhelms Krigere paa Bayeux Tapetet ere beklædte, have været virkelig maille, og ved at besee Tapetet i Søndags, kom jeg til det Resultat, at det kun er Wilhelm selv og hans Næstkommanderende, som bære saadanne Dækvaaben, hvorimod hans øvrige Krigeres Beklædning synes at være Kofter, der dels ere besatte med paasyede Ringe, deels forstærkede med et Netværk; "treillis", af paanittede smalle læderremme, som Meyrick beskriver

Jeg fik ikke Tid igaar til at spørge Dem om De ikke synes at vi nu, da der er kommen og kommer flere Portraiter af endnu levende Personer, maa opstille - i Mangel af Portraiter - Buster af den nu regjerende Konge og Dronning og dersom deres Majestæter, som det synes, ikke have Lyst til at lade sig male, at vi da lade Buster af dem udføre i Marmor?- Saavidt jeg mindes har afdøde Bissen udført smukke Buster af dem begge, som kunde copieres.

Med udmærket Høiagtelse
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 22-1884-85
Danmarks hostorie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed, rustninger