J. C. Jacobsens arkiv

1869-11-19

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om indretningen af Mellembryggeriet. Om eksport af øl til England. Opfordring til Carl om at udvikle sine sprogkundskaber i engelsk.

Transskription

Fredag Aften d 19 Novbr 
69

Kjære Carl! 
Dit Brev, som jeg modtog idag, traf mig ved Tegnebordet, hvor jeg var ifærd med at overveie en forandret Beliggenhed af de enkelte Dele, som Du vil see af hoslagte Afrids.-
Forinden jeg gaaer over til at forklare dette, maa jeg sige, at jeg havde faaet nogen Tvivl om man dog ikke burde forsøge den engelske Opstilling i mange Etager, skjøndt jeg endnu stadigt frygter for, at det ikke vil passe til vort Klima, især for et lille Værk og navnlig dersom min Formodning bekræftes, at der ikke bliver en saadan Overflødighed af Brøndvand, som der udfordres til Afkjøling i Refrigerators og Attemperators, saa at Du maa benytte Iisvand, der er for dyrt til at spilde noget af Kulden ved at pumpe det op paa Lofterne. Vi maa derfor være belavede paa, at hele Gjæringen maa forlægges til heelt eller halvt underjordiske Kjeldere.- Denne Betragtning Betragtning har ledet mig til at forsøge at lægge Gjæringsstuen og dens eventuelle Forlængelse mod Vest nærmest over mod Carlsbergs Grændse, hvor Terrainet

hæver sig til + 5 à 6 Alen og saaledes tillader at gjøre Stuen til en Kjelder paa den ene søndre Side og Vestenden.- En anden Betragtning var det altfor stærke Fald af Veien langs Carlsbergs Grændse, og den stærke Opfyldning, som endda maatte foretages i det sydostlige Hjørne, hvor Vandafløbet netop skal være.- Jeg har derfor tænkt at lægge Kjøreveien fra den øvre til den nedre Gaardsplads neden om det nu tegnede Malthuus, hvorved Faldet bliver fordeelt paa en længere Strækning.- At sænke hele den øvre Deel af Terrainet til -5 eller 6 Alen, kan jeg paa ingen Maade tilraade, da det ville være altfor misligt at afskjære sig fra Carlsberg Veien og det gik heller ikke an, at lægge Jorden paa den ene Side af Bygningen 9-10 Alen høiere end paa den anden.-Som Du vil see af Afridset, har jeg tænkt i det første Anlæg at undlade den dybe Kjelder i -10, men dermed at gjøre Kjeldere i -5 saameget længere, 40 Alen, at den i Forbindelse med en Deel af Stuen, der tildeels dækkes af Jord, og med Kjelderen under Malthuset vil kunne rumme 

det egentlige Lagerøl, 3000 Tdr aarlig, i 6 Maaneder og Table Beer, c 4000 Tdr aarlig i 6-8 Uger samt det friske Øl, der paa Kjøbenhavns Viis sælges strax.- Den østlige Ende af denne Gjæringsstue troer jeg bedst kunde benyttes til Contoir og Værelser. Derfor har jeg tegnet den 6 Alen høi, som ogsaa for at Racking Squares, 2 Stg, kunde anbringes høit, lige under Loftet, som paa dette Sted kan være aabnet ved Nedgang fra oven. Rummet derover har jeg kun gjort 5 Alen høit, hvilket er tilstrækkeligt naar man sætter Fermenting, Cleaning Squares og Underlag til Unions lige høit, d.e. paa Gulvet, og med en Rotationspumpe fører Øllet fra Fermenting til Cleansing eller Unions.- Med disse Pumper pidskes Øllet jo aldeles ikke og Øllet løber ganske roligt i en stadig Strøm igjennem dem. Paa dette Tidspunct kan jeg heller ikke troe, at Pumpning overhovedet kan skade, da man jo i Burton rører Øl og Skum og Bundfald sammen, naar det løber paa Unions.- I alt Fald kunde man gjøre som jeg har foreslaaet ved Rackings og sætte Fermenting Vessels op til Loftet med Indgang

fra oven.- Dette Cleansing Rum er større end det i lang Tid vil behøves og jeg havde ogsaa høist tegnet det kun af samme Størrelse som Svalehuset, 24 x 24 Alen indvendig, men saa skulde Endevæggen hvile paa Søilerne i Kjelderen og Stuen. Ogsaa synes jeg, at det i architectonisk Henseende kunde gjøre en god Virkning, at der bliver en Platform (Muurloft paa Jernbjelker) paa hver Side af Svalehuset. Det er en stor Fordeel ved denne Construction, at man intet Tag behøver, naar man ikke har Brug for Tagrummet, naar man senere vil forhøie Bygningen.- 
Svalehuset er saa let, at det godt kan hvile paa Søiler og Dragere underneden.- Dette er ogsaa betydeligt større end fortiden behøves og man kunde godt gjøre det smallere og Platformene til begge Sider større, dersom der derved ikke opstod Kroge ned mod Bryggerigavlen, hvor Snee vilde ophobe sig meget slemt.- Som jeg sidst sagde, tænker jeg stedse paa den mulige Udvidelse, hvilken jeg mener kan skee saaledes, at Svalehuset udvidess. 5II over Platformene og at disse ligeledes rykke frem til begge Sider.- Under Forlængelsen mod Øst, maa der strax begyndes med dobbelte Kjeldere, ellers vil der ikke blive Plads nok til Stores.- Malthuset kan forlænges mod Vest til en total Længde af 90 Alen og naar den 4de Etage maatte tages i Brug til Maltning, kan den vestlige Ende afdeles til Byg-magazin i alle Etager og et tilsvarende Stykke sættes til Malthuset mod Øst.
____________
Alt hvad jeg her har fremsat, er kun Ideer til din nærmere Overveielse. Det er godt, at der er Tid til at vende og drei Planen paa alle Maader, desto sikkrere er man paa, at man ikke bagefter kommer til at sige:"det var dog ærgerligt, at dét ikke faldt mig ind" x) det maa saaledes endnu engang overveies, om man ikke bør lægge dobbelte Kjeldere overalt for det Tilfælde at Gjæringen maa forgaae i den øverste Kjelder. Hvadenten Du nu synes om denne Plan eller Du foretrækker den ældre, kan Du jo godt optegne Fermenting, Cleansing, Unions og Rackings Størrelse og indbyrdes Beliggenhed, hvorved jeg vil gjøre opmærksom paa, at det vel er nødvendigt, at det er eet System af Unions til hver Dags Brygning med sin egen Skumkasse,
[På langs] Det maa saaledes endnu engang overveies, om man ikke bør lægge dobbelte Kjældere overalt for det Tilfælde at Gjæringen maa foregaae i den øverste Kjelder.

altsaa til hver 6 à 7 Casks à 4 Tdr. Ligeledes kan Du Beregne Pladsen og Opstillingen af Fade større Fade paa 10-20 Tdr og Porterfade og Heeltønder i Stores.- Det Store Rum jeg har tegnet, bliver maaske knebent nok til 3000 Tdr Malt.- Først naar Brønden er gravet og muret og boret og har givet rigelig Vand, kunne vi for Alvor tage fat paa Arbeidsplanen.- Leergraven er nu ryddet og en stor Bunke af overhængende Jord, som truede med at styrte ned deri, er trillet afveien. Paa Mandag begynder Gravningen af Brønden.
___________
Jeg maa dog ikke glemme at fortælle Dig, at der atter er kommen Ordre fra Mr. Russel i Edinburgh paa 20 Tdr Øl, "accurat" af samme Slags som sidst" Det synes saaledes, at det baierske Øl dog finder nogle Liebhavere i England, naar det er godt aflagret. Jeg vil derfor i næste Maaned brygge et meget større Parti til den forventede Export i næste aar.- Skjøndt det kun er Bagateller, hvad jeg har exporteret, morer det mig dog overordentligt selv, at gjøre en  lille Begyndelse til Realisationen af min Ungdoms Drøm: at concurrere med Englænderne. Den fuldstændige Realisation venter jeg af Dig. 
Lev vel ! Din Jacobsen
[På langs] Venlig hilsen til Louis Hatt.

IV
Jeg har nu faaet en større Maskine paa c 4 Hestes Kraft opsat i Svalehuset og nu gaae Vingerne -med 4 Blade- med fuld Fart, 150-160, og svale ypperligt, naar Luften ikke svaler nok. Spiral-Refrigeratoren er ypperlig og kræver mindre Iis end de gl Svalekar.- Rensemaskinen i Kornmagazinet gjør ogsaa god Tjeneste. Det Eneste, som ikke endnu er i tilfredsstillende Orden, er Blæseapparatet med heed Luft til at smelte Begen i Fadene istedetfor at antænde det. Jeg begynder attvivle paa, at dette Apparat vil kunne blive practisk brugbart

Fra din Moder skal jeg hilse Dig. Hun har heller ikke Tid til at skrive idag, da hun har havt Adskilligt at besørge i Kjøbenhavn. Hun fornøier sig, ligesom jeg, over at Du i Burton fører saa behageligt et Liv.- Jeg haaber at dette skal bidrage til at Du udvikler din Færdighed i det Engelske, uagtet Du nu har din franske Ven hos Dig.- Forsøm ikke at søge Omgang med de engelske Bryggere, Managers.- Faaer jeg de forskjellige Sorter Øl fra Bass paa Foustg eller paa Flasker? - Youngers Ale smager mig ikke; det er for bittert og har ingen fiin Smag, som mit "engelske" Øl.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton-on-Trent, Regensburg
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi