J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-31

Dokumentindhold

Om åbningen af Prindsessefløjen.

Transskription

Høivelbaarne

Herr Kammerhere Worsaae
Idet jeg hermed fremsender den lovede Gjenpart af min Skrivelse til Frederiksborg-Komiteen, tillader jeg mig aldeles privat at gjøre opmærksom paa, at det vistnok ikke er overflødigt at lægge særlig Vægt paa den Betydning, det har for Museets hele Ordning og for Anskaffelserne dertil, at Localerne i Prindsessefløien kunne tages i Brug strax, saasnart de ere restaurerede og at der ved selve Istandsættelsen af Localerne kan tages Hensyn til de Gjenstandes Størrelse, Beskaffenhed og Indhold, som deri skulle opstilles. Det kunde ellers let hænde, at man - i Ministeriet - gav Sagen den Vending, at Benyttelsen af Prindsessefløien udsattes indtil Kongefløien var fyldt.

Med sand Høiagtelse
Deres
J. C. Jacobsen

d. 31te August1880

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, fmj 4-1880-81 A
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed