J. C. Jacobsens arkiv

1870-03-23

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen udtrykker sin glæde over, at Carl kan nå at rejse til Irland inden han selv kommer. Om eksport af øl til England og alkoholstyrke.

Transskription

Onsdag 23 Marts 70.
 
Kjære Carl !
Jeg haaber at Du har faaet mit sidste Brev saa betimeligt, at Du har kunnet faae Tid til at opspørge og tale med Fabrikanterne af riflede Tagplader i London; før Du tog derfra, saa at jeg snart kan tage Bestemmelse om jeg skal forskrive disse Plader fra England eller fra Carpentier. For at Du kan være lidt orienteret, naar Du kommer til Cochranes, vil jeg minde, at der er - eller dengang var -2 Brødre Alexander, der var Chef for Huset og John. Den Ældre har Du neppe seet, da han kun var her et Par Gange; den ene Gang havde han sin Søn med, et ganske Ungt Menneske, meget vakker. Den Yngre, John Cochrane, kom her oftere og var min Gjæst ved mit "engelske" Selskab hvor Du saae ham. Han var ogsaa tilstede ved Grundstenens Lægning paa Vandværket og det var til ham jeg henvendte min lille Tiltale paa Engelsk ligesom han ogsaa overrakte mig den smukke Muurskee af Sølv til Erindring i Firmaets Navn.

Vor Comitee - der kaldtes Commisioners for the Gas- and Water-works at Copenhagen bestod at Etatsraad Casse, der senere har været Justitsminister og nu er Medlem af Folketinget, Etatsraad V. Rothe, Jernbanedirecteuren og mig.- Jeg havde "naturligviis havt den største Lyst" til at besøge Cochranes ifjor, men Tiden osv forhindrede det. At jeg snart kommer til England, skal Du ikke lægge Skjul paa, men bemærke at denne Reise bliver saa flygtig, at jeg denne Gang neppe vil kunne faae mit Ønske om at besøge Dudley opfyldt osv.- Om Jernsøiler, troer jeg ikke det kan nytte at tale, uden i alt Fald ganske en passant. Det vil vistnok være mest practisk at bestille dem herhjemme.-Det er mig kjært, at Du har Tid til at besøge Irland før jeg kommer, thi hvad Bryggerier og brown Malt og mild Ales angaaer, kan Du dømme ligesaagodt som jeg

og det Bekjendtskab jeg kunde gjøre med den "grønne Øe" vilde jo blive saa flygtigt at jeg nok kan afsee derfra.- Derimod vilde jeg gjerne en passant see Liverpool og Manchester, hvis det kan lade sig gjøre.- Jeg er glad ved at træffe Sedlmayr i Burton og er begjærlig efter at vide om han ledsager os paa en Deel af vor Reise.- Det var en flou Historie med vor Ven Hatt's Forlovelse, men dog heldigt, at begge Parter saa hurtigt kom til Erkjendelse af det Overilede deri.- Jeg vil haabe, at hans Humeur ikke atter skal blive melancholsk; med hendes har det vist ingen Nød; lidt Coquetteri er et godt Skjold mod romantisk Sentimentalitet. Denne Affaire har forhaabentlig ikke gjort noget Skaar i dit venskabelige Forhold til begge Parter.
________________________________________
Idag har jeg endelig faaet de 15 Tdr Carlsberg beer afsendt til Leith efter at jeg 2 Gange har havt den Fortrædelighed, at Dampskibsekspeditionen har narret mig. Jeg har smagt paa alle Foustagerne og fundet dem fri for Afsmags. 4Kogsbølle mener, at den Kjelder, hvori det nye engelske Øl ligger inderst, kan blive tømt inden Udgangen af April, men før om 14 Dage kunne vi ikke sige noget bestemt derom.-
Kogsbølle har nu selv analyseret Bass' Ale Sorter og fundet den oprindelige Styrke af 
Pale Ale            14,3 %
Export              16,5 %
Strong              27%
Mild Ale no. 3    19,6 %
Do        no. 4    19%
___________
Den ringe Forskjel mellem de 2 Sidstnævnte har dog vakt Tvivl hos ham og han vil derfor analysere dem engang endnu tilligemed no. 5.
Hvad der forundrer mig meget, er at Pale Ale er saa liigt baiersk Øl i Forholdet melem Extract og Alkohol.- At det baierske Øl smager fyldigere er ikke saa besynderligt, da det indeholder mere dextringummi og flere opløslige Æggehvidestoffer, men hvorfor hidser og beruser Pale Ale mere? Der er dog vel ikke narkotiske Tilsætninger deri? Kan Humleolien af dry hops have saa stor Virkning? Spørg dine Venner Chemikerne
 
Afslutningen mangler

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton-on-Trent
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Gas- og vandværket, Mellembÿggeriet, bryggeriteknologi