J. C. Jacobsens arkiv

1885-04-24

Dokumentindhold

Om indretningen af Frederiksborgmuseets samlinger.

Transskription

24/4 1885

Hr Kammerherre Worsaae

Da jeg gjerne vilde ordne de ankomne Hjelmmodeller efter den chronologiske Rækkefølge paa et Stativ, vil jeg være Dem forbunden, dersom De vil sende mig den lille Fortegnelse derover, som jeg i sin Tid leverede Dem. Fleischmann har nu lovet at han i Begyndelsen af Mai skal sende Angivelseaf Prisen paa de 2 Rustninger (Johan og Henrik Rantzau's) i Ambraser Samlinger. Han kan levere en Panserskjorte efter en Original i Wien, der ganske svarer til vor i Thorbjergfundet, men den vil koste 4000 Mark!, hvilken Priis han med Rette mener at jeg ikke kan indlade mig paa. Det er kjedeligt.

Saavidt jeg forstod Dem i sidste Møde, kunde der nu gives Kunstnerne Meddelelse om de historiske Malerier, som Museet ønsker og om Angivelse af Stedet, hvor hver enkelt af de større Billeder maa anbringes og den, idetmindste omtrentlige, Størrelse af Pladsen i de enkelte Sale. Denne Opmaaling og Udkast til dens Benyttelse burde foretages jo før jo heller for at Kunstnerne ikke skulle vente paa Besked, hvorefter flere af dem længes. Kan ingen Anden tage sig af denne Sag, skal jeg gjerne gjøre det.

Ærbødigst
J. C. Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 22-1884-85
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed