J. C. Jacobsens arkiv

1870-02-14

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Om modtagelsen af en sending humle og byggematerialer til Mellembryggeriet.

Transskription

d 14/2- 70

Kjære Carl!
Der er ikke megen Fornøielse ved at skrive i denne Tid, da Iistransporten i Belterne er saa usikker, at en halv Snees Poster udeblive.- Dog maa jeg sende Dig et Par Ord til Svar paa dit sidste Brev af forrige Mandag som vi modtoge i Forgaars.-
Først maa jeg melde, at Humlen til min Overraskelse er ankommen og i god Behold.- Valdemar var, mærkeligt nok, saa Heldig at komme ind til Helsingør, hvorfra Varene bleve transporterede hertil pr Jernbane. Du maa endelig sende mig Facturaen eller Regningen paa Humlen, da jeg ikke veed hvad de Numre, som Ballerne ere mærkede med, betyde.- Jeg har foreløbig undersøgt Humlen og fundet
[På langs]
Saasnart jeg faaer Tid, skal jeg sende Dig Copier af Tegningerne

den vel conserveret, baade med og uden Painting. Det er nogle underlige, smaae Tingester af Baller, formodentlig kun til Samples.- Den vil nu blive brugt til at blande med bøhmisk Humle til det "engelske" Øl og ublandet til dry-hopping.-
De fleste af Ale Sorterne fra Bass have, efter min Smag, altfor megen dry - hopping.- I nogle at Foustg var der en urimelig Mængde Humle, især dog i Export Ale.- Er det nødvendigt for Holdbarheden ? eller kun en Smagssag? - denne Humle er udmærket, men endnu ikke ganske tørret, saa at jeg ikke har veiet den.-
Nu, da jeg har samlet al den Iis, jeg kan rumme er jeg kjed af den vedholdende Vinter, som har standset Jordarbeidet. Da Jorden er Frossen 3/4 Alen dybt og ikke til at hakke op.

Vinden er nu gaaet sydlig og kulden er kun - 3 R., saa at jeg haaber, at der skal komme Forandring i Veiret, men det vil tage Tid, før Jorden kan bearbeides, hvorover jeg er ikke lidt utaalmodig.- Brønden er nu renset og imorgen begynder Boringen. Jeg er nu paa det nærmeste færdig med Tegning og Beregning af Jernbjelker, hvilket har optaget omtrent hele min Tid i de sidste Uger, da jeg vil bestille, saavidt muligt, alle Bjelkerne af det præcise Maal, som skal bruges, for at undgaae det Tid-og Penge-Spildende Arbeide med at hugge dem til. Dette kræver ikke alene stor Nøiagtighed, men for ikke at faa mindre Maaldele end 5 Centimetres, har jeg paa flere Steder maattet lempe Tegningerne til Bygningen - der for Haandværkernes Skyld maae 

være i Dansk Maal - lidt efter det franske Maal og dermed er jeg kommen til at give Tegningerne en heel ny Revision, hvilket har taget Tid.-
Efter en foreløbig Opsumering skal der forskrives 11-1200 Bjelker af c 6000 Mètres længde og en Vægt af c 150,000 Kilo.- Det løber frygteligt op!
Hvad Kjedlernes Form angaaer, deler jeg ikke din Forkjærlighed for den engelske Form, men da ingen væsentlig Ulempe er forbunden med denne Form, har jeg Intet imod at anvende den, naar Du lægger vægt derpaa.- 
Det fornøier mig at Du kommer i personlig Berøring med de unge Allsop's og Worthinton's og at Du omgaaes den svenske Under-Brygger hos Allsop.- Der maa dog falde lidt Udbytte deraf. God Fornøielse til Eders Bachelors Ball! Hos Hatt og Sedlmayr!
Din Jacobsen
 
[På langs]
Din Moder beder at hilse, hun vilde have skrevet, men fik ikke Tid

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton-on-Trent
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Carlsberg, Mellembrÿggeriet, bryggeriindretning, bryggeriteknologi, industriel arkæologi