J. C. Jacobsens arkiv

1878-08-22

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Pietro Krohn

Dokumentindhold

Om kopiering af Josias Rantzaus portræt i Versailles og busten af Pasteur til Carlsberg Laboratorium.

Transskription

Kjære Herr Krohn !
Da jeg af Hr Kjeldahl hører at Hr. Henningsen - som jeg formodede - ikke vil indlade sig paa at copiere det store Billede af Josias Rantzau i Versailles, har jeg idag skrevet til Grev Knuth, saaledes som jeg talte med Dem om og anmodet ham om at tale med Bonnat om Sagen for at erfare hvilken dansk, og i fornødent Fald hvilken Fransk, Maler han vil anbefale til at copiere Billedet. Paa denne Maade antager jeg at denne Sag er indledet paa bedste Maade.
Dernæst vil jeg bede Dem om lidt Raad og Veiledning med Hensyn til en anden Sag, der ogsaa vedrører Kunsten.- Jeg ønsker nemlig at Pryde Carlsberg Laboratoriet med et Billede af den berømte Professor Pasteur, som har erhvervet sig stor Fortjeneste af Bryggerividenskaben og dermed givet den afgjjørende Impuls til Oprettelsen af dette Institut.-
Jeg tænkte først paa at lade Bonnat om at male Pasteurs Portrait, men da jeg af min Søn har erfaret, at Bonnat tager 30,000 francs! for et Portrait, maa jeg opgive denne Tanke, og jeg er desuden kommen til den Erkjendelse, at en Buste i Marmor vil passe bedst som monumental Prydelse i et Laboratorium. Det er i denne Anledning jeg vil bede Dem

tjene mig i at skaffe mig Oplysning om hvilke franske Billedhuggere der ere de mest ansete som Mestere i at modellere Portraitbuster. Det maa nemlig være en anset fransk Kunstner for hvem jeg beder Hr Pasteur at sidde.
Det vilde naturligviis ogsaa være ønskeligt at erfare hvilken Priis de forskjellige Kunstnere tage for en Buste (med Draperi eller uden saadant).
I Haab om at de ikke tager mig min Frihed ilde op forbliver jeg
 
Med særdeles Agtelse
 
Deres forbundne
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 22 August1878
 
Med venligste Hilsen til Herr Henningsen og andre Venner i Paris!

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Bonnat, Carlsberg Laboratorium, Filantropi, Pasteur, mæcenvirksomhed