J. C. Jacobsens arkiv

1855-08-24

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Langt rejsebrev til Carl Jacobsen med bl.a. beskrivelse af Crystal Palace i London. Specielt den naturhistoriske afdeling med udstoppede eksotiske dyr. Om vigtigheden af at lære sprog.

Transskription

Hamborg Fredag Aften
d: 24de August 1855 
i Streit's Hotel.

Min Kjære Carl!
Da jeg af det Brev fra Moder, som jeg idag modtog her, seer at du er en flink og artig Dreng, vil jeg benytte en ledig Time til at opfylde det Ønske, du i dit sidste Brev udtalte, at jeg skulde skrive et Brev til dig istedenfor det, som Tante Frantzine havde beholdt. Først vil jeg takke dig for dine 2 sidste Breve fra Hjørring og Carlsberg, hvoraf jeg modtog det første i London, men det sidste i Løwen. Jeg kunde derfor ikke opfylde dit Ønske, at skrive dig til fra det dig saa kjære England. Det glæder mig at kunne sige, at jeg er bedre tilfreds baade hvad Indhold og Skrift angaar med disse siste end med de tidligere Breve fra dig, især er jeg meget fornøiet over den gode Beskrivelse du har givet af redningsbaaden og Raketten m: m:.- Du spørger om Glaspaladset i Sydenham er det samme, som i 1851 stod i Hyde Park? Ja, ganske vist. Da hele Bygningen bestod af jernsøiler og Jernbjælker, der vare skruede sammen og hvori Jernvinduerne vare indfattede, kunde det hele uden at beskadiges igjen skrues fra hinanden og stilles op et andet Sted. Du kan troe at jeg tænkte paa dig hvergang jeg var i Sydenham og ret ? ønskede at have dig hos mig, thi der var meget som vilde have interesseret dig. Foruden selve Bygningen og de mange smukke Kunstsager den indeholdt, troer jeg især at du vilde havt Fornøielse af at see de naturhistoriske Afdelinger i Bygningen, hvor paa forskjellige Steder ere samlede en

Mængde udstoppede Dyr af alle Slags ligefra Elephanter, Nilheste, Giraffer, Isbjørne og lignende store Dyr og ned til de smaae Fugle og Firbeen osv, som ere opstillede saaledes som de i Virkeligheden staae, sidde eller ligge, omgivne af virkelige Planter i fuld Væxtfra de Himmelstrøg hvor de have hjemme lige fra Palmer, Bananer og Brødfrugttræer til de smaae krybende Planter, der findes paa de høie Bjerge eller i de nordlige Regioner. Men desuden er der ved flere Himmelstrøgs dyr og Planter opstillet Grupper af Menneskefigurer af Gibs eller brændt Leer, der er meget godt forfærdigede og malede med deres eiendommelige Hudfarver, f.Ex. de forskjellige Indianerstammer i Nord og Syd=Amerika, Negre og Hottentotter, Sydhavsbeboere, Malaier, osv, alle i naturlige Stillinger, nogle fiskende, andre jagende, atter andre arbeidende paa deres Vaaben og Redskaber, osv. Ligeledes er der i en Deel af haven opstillet en Mængde af Forverdenens Dyr, det vil sige Dyr som have levet paa Jorden før den blev beboet af Mennesker, f.Ex Mastodonter, Megatherier, Ichtyesaurier, o.fl. som du har Afbildninger af i Bilder-Atlas. Nogle af disse Dyr der ere forfærdigede at Steen og malede, ere saa store, at Børn paa din Alder kunde gaa opreist under Bugen af dem. Jaa det kunde have været "Grin" at være med dér! ikke sandt? Men for at du kunde have rigtig fornøielse af at komme der, maatte du rigtignok forstaae Sproget og tale det, thi ellers kunde du ikke faae rigtig Besked

om alle de ting, du rigtignok vilde spørge om.- Den Erfaring gjorde jeg baade i England og Frankrig, at jeg vilde have havt langt mere Gavn og Fornøeilse af min Reise, dersom jeg havde kunnet tale engelsk og fransk bedre og jeg lovede derfor, at jeg nok skulde give dig Leilighed til at lære begge disse Sprog tilgavns, saa at du kan have rigtig Fornøielse, naar du engang kommer til at besøge de Steder, hvor jeg nu har været.-Om min videre Reise kan jeg bedst fortælle mundtligt naar jeg kommer hjem paa mandag (med Obatrit fra Wismar), jeg vil derfor her blot anføre, at jeg i Tirsdags Aftes kom til Cöln efter at jeg paa reisen fra London havde seet mig om i Bryssel og Löwen. I Onsdags Morges gik jeg opad Rhinen til Neuwied (veed du hvor det ligger?) for at see nogle mærkelige Steenbrud, hvori der midt om Sommeren ligger Iis, som dannes af sig selv dernede om Vinteren, ligesom en Drypsteensmasse af den fra oven nedryppende Fugtighed.- Disse Steenbrud benyttes derfor som Ølkjældere, hvortil jeg gjerne vilde have Magen paa Carlsberg. Da det blev for seent after at have seet disse mærkværdige Huler, at komme tilbage til Cöln samme aften, maatte jeg overnatte i Neuwied og besøgte derefter næste Formiddag Ehrenbreitstein ved Coblenz, hvilket ikke lønnede den besværlige Gang derop i den brændende Solhede, som ogsaa vedblev at være noget trykkende paa hele Touren tilbage til Cöln nedad Rhinen.

Uagtet jeg som følge af denne utaalelige Hede var dygtig udmattet da jeg kom til Cöln, kunde jeg dog ikke undlade at aflægge et Besøg i Domkirken, der imidlertid ikke er rykket meget frem hvad Bygningsarbeidet angaar siden du var.- Derefter gik jeg i Aftes Kl 9 med Jernbanen til Harburg, hvor jeg først ankom i Middags Kl henad 2 og kom derpaa her til Hamburg Kl 2 3/4.-
Efter at have spist til Middag hentede jeg mine Breve som jeg læste paa staaende Fod paa Posthuset og saa deraf at Du har saa meget at bestille, at du er lovlig undskyldt fordi du dennegang ikke har skrevet til mig. Senere har jeg spadseret omkring i Byen og seet Solens Nedgang fra Elbhöhe (hvor Vandbassinet er), derefter drukket Thee og læst danske Aviser i Alsterpavillonen, derpaa har jeg nu skrevet et Brev til Carolus og - nu vil jeg gaae iseng da Klokken er 11 og jeg er noget træt efter Reisen sidste Nat.-God Nat min kjære Dreng! Hils Moder fra mig! Hils ogsaa Tante Faye, hvis hun er kommen til Kjøbhvn, Ligeledes beder jeg dig at hilse Vus, Rulff, Bosen og hvem du ellers seer og som du troer det kan fornøie at modtage en Hilsen fra mig, Andreas ikke at forglemme. Naar du kommer fra Skolen paa Mandag, haaber jeg at kunne tage imod dig paa Carlsberg. Din Fader Jacobsen
Jeg maa ikke glemme at tilføie, at jeg siden mit forrige Brev afgik har befundet mig fuldkommen vel. J

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Hamburg
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Crystal Palace, Rejsebrev, rejsebreve