J. C. Jacobsens arkiv

1865-08-05

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver om sine fortsatte rejseplaner og beder Carl om at sørge for, at hans mor benytter sig af kurbadene ved Helsingør

Transskription

Paris Tirsdag Morgen d 15 August

Kjære Carl!
Da din Moder er i Helsingøer, adresserer jeg dette Brev til dig, eller rettere disse Linier, thi idag, Keiserdagen, kan jeg ikke sidde længe ved Skrivebordet. Jeg fik ikke Tid til at skrive igaar, thi jeg kjørte hele Dagen Paris rundt, bogstavelig fra den ene Ende til den anden for at see paa Luft-Trykpumper, roterende Pumper, galvaniserede Mæskekar, osv, og efter Middag havde Bourgeois og Esquiron foreslaaet mig et Møde med dem i Café du grand Balcon, hvor vi discutterede til Midnat.- Idag skal jeg spise til Middag hos 
Bourgeois og derefter i Selskab med ham og Esquiron see Festen, som lover at blive glimrende, hvis det kun ikke bliver Regnveir, hvormed det i dette Øieblik begynder. Jeg har et Par Gange havt mine Venner til 

Middag hos mig. D. v. s. i en Restauration og er næsten hver Dag samlet med en af dem. Iøvrigt har jeg besøgt Versailles, St. Claud, osv, men der er Meget, som jeg ikke faaer Tid til at see.- Naar jeg paa Tirsdag har modtaget Brevet fra Hjem-met, reiser jeg et Par Dage til Havre for at kjøbe Egestave og besee Bryggerier. Min Afreise herfra vil finde Sted d 24 eller 25de for at være i Lübek d 27 om Eftermiddagen. Det er muligt at jeg tager herfra saa tidligt, at jeg kan opholde mig nogle Timer i Cøln.- For dette Tilfælde ønsker jeg, at det næste og sidste Brev fra Hjemmet maa blive afsendt paa Søndag istedet for om Mandagen, da det vilde være høist ubehageligt dersom jeg skulde nødt til at udsætte min Afreise for at vente efter Breve. Jeg er meget glad over at din Moder har taget Mod til at rive sig løs og at opholde sig nogen Tid ved Søebadene i Helsingoer, hvoraf huns. 3 sikkert vil have megen Gavn. Jeg er som sædvanligt fuldkommen rask.- Hils din Moder og siig hende dette, samt at hun bør benytte Badene i Helsingøer ret vedholdende for at hun kan være fuldkommen rask til min Hjemkomst.-Hils alle Omgivende og vore Venner fra din hengivne Fader 
Jacobsen.

P. S. Beed Kogsbølle at bestille 8 Lagerfade paa 22 Tdr af samme Model som mine største Fade, kun med den Forandring, at de skulde være forsynede med \"Port\" med \"Skrue\", ligesom de store Viinfade hos Viinhandleren. De maa være fuldkommen glatte indvendig, da de ikke skulle beges. De skulle være færdige til d. 15 September saavidt det er muligt.

Hoslagt sender jeg dig et Brev, som jeg begyndte i Reims, men ikke fik fuldendt. Det kunde trænge til nogen Tilføining, men den kan finde Sted mundtligt.-Hoslagte Brev til Lind bedes besørget.
 
På kuverten:
Monsieur
Monsieur Charles Jacobsen Etudiant
Carlsberg
Copenhague
___________
 
Brolæggerstræde N: 5

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Paris
Uden FA nummer. Kasse F 3,1
Rejsebrev, rejsebreve