J. C. Jacobsens arkiv

1887-04-30 og følgende dage

Ophavsmand/nøgleperson

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsens dagbogsnotater om J. C. Jacobsens død i Rom og fra rejsen tilbage til København

Transskription

Den 30 April 1887
Ved Banegaarden kl 6 Morgen i Rom modtoges vi af Pasteur, som sagde "Il est bien bien mal, vous allez le voir". Min stakkels Fader laa i Sengen med et stønnende Aandedræt og uklart Blik. Han syntes ikke at bemærke at vi kom og stod ved ham. Da han blev gjort opmærksom paa os spurgte han, hvorledes det var at vi kom her. Men der var ingen Gjensyns Glæde at se hos ham, han var øiensynlig vild, talte alle sprog mellem hinanden og uden synderlig Sammenhæng i Tanke.

Talen var besværlig, utydelig, tit uforstaaelig, at stadig afbrudt af en Stønnen, som da ogsaa syntes at afbryde Sammenhængen.
Jeg havde den Tanke at jeg hellere ikke havde seet ham saadan.
Jeg forsøgte flere Gange at finde et lyst Øieblik. Kjender du mig ikke Fader? Javist kjender jeg dig Carl eller lignende men efter et Par sammenhængende Ord begyndte han at tale om franske Verber o.s.v.
Engang begyndte han han tale om Overenskomsten næsten som i en vred Tone.

Hvergang jeg sagde Du lider vist meget, svarede han rask Nei ikke det mindste.
Vel troer jeg ikke at hans Lidelser denne sidste Dag vare særdeles store, men jeg er ogsaa vis på at hans Svar kun betød at han vilde ikke tilstaae at han led.
Noget senere det var vel ved kl. 10-11 traf jeg et lysere Punct. Jeg spurgte: Fader er du glad ved at see mig.
Han svarede da ret klart og med et elskeligt Udtryk x) Hvor kan du spørge om det, naturligvis er jeg glad for at se Dig.
Jeg sagde jeg havde ikke
 x) Han gjorde en gestus med Hænderne som at omfavne mig.


troet da jeg sagde Dig Farvel paa Jernbanen at jeg skulde see Dig saa syg igjen.
Han sagde da at det var den største – han søgte efter Ordet – Begivenhed Begivenhed – Glæde - at vi havde været sammen og det var klart at dette var et udtryk for hans Tanke, men han begyndte da atter at tale vildt.
Jeg kjøbte nogle Roser og gav ham og holdt dem for Næsen. Han sagde kun de lugter ikke og syntes ikke at bryde sig om dem.
Da de andre sagde ham

det er Roser som Carl giver dig sagde han Tak og saa venligt til mig. Han famlede da efter dem og lagde Haanden over dem. Jeg sagde en gang til ham "Du ved vist ikke hvor syg du er". Han slog Øinene op og sagde rask "hvad mener du med det". "Du er meget syg, vist mere end Du troer" men han svarede ikke videre derpaa.
Jeg græd stærkt, men det syntes ikke at afficere ham.
Jeg læste Herrens Velsignelse over ham i det jeg holdt paa hans Hoved, men heller ikke dette

mærkede jeg at han tog Notice af.
Ved Kl. 12 blev han reist op i Sengen og kjendte Lægen Neuhaus.
Jeg læste Fadervor for ham men han syntes ikke at bemærke det.
Lidt efter kom Durante men han kjendte ham allerede ikke.
Efter Kl. 1 laa han blot med lukkede Øjne og stønnede x)
Da Klokken nærmede sig 2 blev det svagere Ottilia og jeg gik ind til ham vare alene med ham jeg holdt hans høire Haand i min medens han drog sit sidste Suk.

Lige før Død[s]øjeblikket dreiedes sank hans Hoved sig mod den venstre Side hvor Ottilia sad Stod og hans Øine faldt paa hende med et Udtryk som han kjendte hende. Det var det sidste Indtryk han modtag i Livet.
Jeg bøiede mig hen over ham for maaske endnu ogsaa at faae et Blik, men da drog han det sidste svage Suk.
x)Jeg sagde da "see paa mig Fader" men han saa nu ikke paa mig.
Jeg sagde jeg trykker din Haand tryk min igjen", men det gjorde han ikke.

Da Comin kom c Kl. 10 kjendte han ham godt og sagde min Søn er kommen og da jeg kom ind og min Moder sagde jeg var solbrændt oversatte han det paa Fransk, han talte ogsaa til Comin om at han jo vilde ledsage ham til Kjøbenhavn, under dette Comin Besøg havde jeg dog Indtrykket af at han ikke var klar

Athen
Afsendt Rom den 26 April Marts. Løverdag kl. 3.45. Mille felicitations de tous à l'occassion de jour de fête. Grand succes aux excursions projetées. Quand quittez vous Athenes Jacobsen

Olympia
d. 18 April Mandag
Père peu mieux

Athen
Løverdag d. 23 April 9.25 Form.
Papa toujours dans les mèmes conditions, se rejouit de vous voir, les medicins ont beaucoup d'espoir malgré la gravité du cas.

de 24 April Søndag
11.25 Form
Conditions de sante comme hier, medecins de desireraient votre présence
Myhlenphort consul

11.30 Form Søndag
Nuit mauvaise forces

affaiblies esperons pourtant
Laura

Efter disse Telegrammer blev Hjemrejsen strax besluttet

Mandag d 25 April 11.30 Form
Même situation, esperons toujours, medicins excellentes, emploient tout soins, habilité Laura

D 26 April Tirsdag
Situation non aggravée par souffiance seulement faiblesse
Laura

Corfu
den 27 April Torsdag
Durante peu d'espoir Neuhaus plus souffrant

Fredag den 29 April
over Brindisi fulgt efter til Caserta
kl. 10.20 Form

1) Situation le même esperons vous le trouvez vivant (ikke underskrevet)

2) Papa souffiant sans espoir Il a recu vos salutations tendres et vous en remercie (ikke underskrevet)


Pasteur sagde paa Banegaarden Løverdag Morgen da han modtog os.
Il est bien, bien mal, vous allez le voir.

Løverdag 30 April Eftermiddag.
Jeg gik en Tour ned over Via Pedochia, Capitol forbi Forum, Collossæum, Constantin tilbage forbi Forum og over Capitol til Pantheon og forbi M Aurel Søilen til Corso. Jeg besøgte den lille Plads Piazza Monte d'Oro hvor vi havde boet for 25 Aar siden. Huset var ganske uforandret med Vindusfagene i de to Værelser som fordum. Jeg gik ned ad Via Condotti Lepri's Restauration var der ikke mere. Det var i det væsentlige den samme Vandring han og jeg havde foretaget for 25 Aar siden den første Aften i Rom.
Søndag d. 1 Mai
Om Natten klokken 4 blev liget hentet og lagt i en Trækiste foret og omgivet med hvidt Tøi. Da det blev sagt at jeg ikke paa nogen Maade maatte følge til Kirkegaarden som

er det usundeste i Rom, nøiedes jeg med at se det rulle bort i Rustvognen fra Hotellet. Søndag Formiddag Toge vi til Frascati og kjørte en Tour i den friske Luft til Albani[o] og tilbage.
Mandag 2 Mai
Jeg gik om Eftermiddagen til Hegerman Zindener [??] som jeg dog ikke traf. Derefter til Gesu

Tirsdag 3 Mai
Begravelsen foregik paa i Capellet paa den protest Kirkegaard. Jeg saa Harald Jerichaus Grav og lagde en af min Faders Roser paa Kanten. Jeg kørte med Ottilia over den nye Bro og de nye Kvarterer ved Engelsborg til S. Pietro, hvor vi hørte en særdeles skjøn Messe sungen af det pavelige Capel med Kastrater. Over Pantheon hjem

Onsdag d 4.
Mai Afsked paa Banegaarden fra Myhlenph, Pasteur og Ravnkilde. Ankomst til Florents om aftenen
Torsdag d. 5te Mai St. Croce Pitti og efter Frokost endnu engang i Pitti. Regnveir
Fredag d. 6 Mai St. Croce. Uffizierne. 
Jeg var med Ottilia ved Maria Novella Kjøretour St. Miniato Michel A. Plads 
Løverdag d. 7. Mai 
Lorenzo, Mediciernes Capel, Academiet. Sophie og jeg gik I Bargello og Carmene. Jeg i Spirito 
Kjøretour i C…. Ottilia var hjemme ondt i Halsen 
Søndag d 8 Mai 
Paa Jernbane til Verona. Ottilia Halspine. Jeg gik med Bertha til St. Zeno, St Bernardino Amfiteatret

Efter Souper med Bertha gik jeg hen på Piazza Brà og sad udenfor Sanmicheles Palads og nød min Kaffe medens Regimentsmusikken spillede og Folk i Masser spadserede op og ned. En deilig varm Foraarsaften. 
Mandag 9 Mai 
Jeg gik i Anastasia Kjøretour med min Moder over Ponte        . Besøg i St. Giorgio in Braida og Domen til Castellet og Porta Stufa, i Amfitheatret hjem.
Jeg gik senere i Fermo maggiore Carottos Billede 
Til .... med Malerisamlingen….., St. Maria ……… 
Kørsel ad den henrivende skjønne …..dal over Rovereto til Bozen ved Trient var det endnu lyst men det sidste stykke til Bozen var i Mørke. 

Tirsdag 10 Mai 
Jeg var om Morgenen henne i og ved Kirken hvor der var en smuk Messe med Orchestermusik. Kjørsel til München. Vejret var godt over Brenner og vi nød i fuldt Maal den skjønne Natur. 
I München gik jeg i Bonifacius kirke. Og spadserede om Aftenen senere i Propylæerne og Glyptoteket. 
Onsdag 11 Mai 
Hele Formiddagen i Glyptoteket, derefter hos fru Schwandthaler ..., efter Middag Tour med Ottilia gjennem Brienerstrasse, Arcaderne, Fontainerne i Slottet. Forgjæves Forsøg ved Michaelskirken Butikker og hjem. Senere kjørte jeg en Tour med Bertha til A…kirken og derfra til Anlægene om Maximilianeum og gjennem Bogenhausen, den engelske

Have, Hofgarten, Maximillianstrasse til M-Broen hvor Isaren der er meget høi viser sig i sin fulde Pragt. Souper med Bertha i Kunstvereinhaus 
Torsdag 12 Mai Jeg var i Banken, Nye Pinacothek, Boll... Sml, Gl. Pinacothek Visit hos Sedlmayrs. Kjøretour med Ottilia til Fleis…., Malakitvasen ad Maximilliansgaden gjennem anlæggene til Thalkirchen. Isar er meget høi og er gaaet over den normale Seng op i Reservoir Udvidelserne Ruhmeshalle til Hofbrau Souper med Ottilia i Sedelmayrs deutsche Haus" 4…. 2 Pølser, 2 Schnitzler, 2 Ost alt for 2 M 40! 

Fredag 13 Mai 
München til Frankfurt Veien gjennem Altmühl Dal og senere Mains Dal særdeles kjøn. 
Spadseretour gjennem de nærmeste Gader med Ottilia derpaa til Palmengarten. Souper. 
Løverdag 14 
Mai Vandring med Ottilia i Gøthes Huus. Torvhallen forbi Domkirkeplads med det nye Springvand, ikke synderlig tiltalende langs Quaien til Städels Institut som dog var lukket. Paa Jernbane til Cassel. Vandring alene i den uinteressante gamle By, hvor kun Broen over Fulda er tillokkende. Vandring samlede til Orangeriet med den herlige Udsigt over Haven (overstreget) Parken

i Rokokkostil. Besøg i Mainerbad (?) 
Vandring langs Floden til Enden af Parken og tilbage gjennem denne fuldendt skjønne Promenade. Jeg gik derefter alene ud ad Wilhelmshøhe Alle til en Kaserne og tilbage. 
Søndag 15 M 
I Malerisamlingen.
Jernbane til Hamborg Mandag 16 Mai Ottilia og jeg til Lybæk. Raadhustorvet, Mariakirche Oldenburg… Diner i Hotel D- hvor vi for 13 Aar siden vare komne til som Nygifte. 
Kjøretour omkring Byen Besøg i Rathauskeller Kamre (?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta

PDF
Dagbog
Dansk
J. C. Jacobsen
CM 423/1983
J. C. Jacobsen, Rom